Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Китайско-холандски консорциум взе концесията на летище Пловдив

Китайско-холандски консорциум взе концесията на летище Пловдив

Китайско-холандски консорциум взе концесията на летище Пловдив

Кон­сор­циумът между „Хай­нан“ и „Плов­див Еър­порт Инвест“ е определен за кон­цесионер на летище Плов­див след проведена процедура. С решението си правител­с­т­вото упъл­номощава минис­търа на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията да сключи кон­цесион­ния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението, предаде БГНЕС. Кон­цесията е за 35 години, като за този срок кон­цесионерът се задъл­жава да реализира инвес­тиции в обекта в раз­мер на 79 083 000 евро. Сред­с­т­вата са за ремонт, под­дър­жане и рехабилитация на същес­т­вуващата инф­рас­т­рук­тура, както и изг­раж­дане на нови съоръжения. След изтичането на гратис­ния период от 48 месеца, за всяка кален­дарна година кон­цесионерът ще извър­шва плащане, което се със­тои от фик­сирана и промен­лива част. Фик­сирана част е в раз­мер на 600 000 лева без ДДС, а промен­лива част пред­с­тав­лява 6% от общия раз­мер на нет­ните приходи от всички дей­ности за съот­вет­ната година, свър­зани с пол­з­ването на обекта на кон­цесията. Процедурата за отдаване на кон­цесия на летище Плов­див бе отк­рита на 16 януари 2017 г. Единият от учас­т­ниците в Обединението, определено за кон­цесионер, HNA Group (Хай­нан Груп) към момента раз­полага с приб­лизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дей­нос­тите на ком­панията са в раз­лични сфери, като основно са със­редоточени в авиацията, тех­нологиите, туризъма, финан­сите, иновациите и логис­тиката. Хай­нан Груп управ­лява 14 авиоком­пании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вът­решни и меж­дународни линии. Годишно ком­панията превозва над 100 милиона път­ника до над 260 града.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие