Подалият оставка заради фатална катастрофа Нанков се връща в МРРБ като зам.-министър

Подалият оставка заради фатална катастрофа Нанков се връща в МРРБ като зам.-министър

“Възкръсването“ му в регионалното министерство, едва ли ще доведе до “възкръсване“ на жертвите в Своге, заяви Таско Ерменков от БСП

Бив­шият минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков се връща в минис­тер­с­т­вото като заместник-министър. Вчера със заповед на премиера Бойко Борисов Малина Крумова е освободена от длъж­ността заместник-министър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото. Ней­ното място заема бив­шият минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков, съоб­щават от правител­с­т­вената прос­служба. Нан­ков беше заместник-министър на регионал­ното раз­витие и в пър­вите два ман­дата на Бойко Борисов, като ведом­с­т­вото се ръководеше от Лиляна Пав­лова. По-рано пар­ламен­тът прек­рати пъл­номощията на Николай Нан­ков като депутат от ГЕРБ, предаде БТА, след като той подаде молба да бъде освободен като депутат по лични причини. Нан­ков се върна в пар­ламента, след като подаде оставка като минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото. До рокадите в правител­с­т­вото се стигна след теж­ката катас­т­рофа с автобус край Своге. След трагедията премиерът поиска минис­т­рите на вът­реш­ните работи, на тран­с­порта и регионал­ното раз­витие да поемат отговор­ност и да се раз­делят с пос­товете си. Така тримата минис­три – на регионал­ното раз­витие Николай Нан­ков, на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев и на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски, подадоха оставки. Наз­начението на Нан­ков не пред­с­тав­лява сериозна изненада, тъй като новият минис­тър на регионал­ното раз­витие Петя Аврамова още в деня на приемането на поста заяви, че би искала Нан­ков да работи за нея. Но пов­тор­ното наз­начаване на Нан­ков в регионал­ното минис­тер­с­тво само по себе си обез­с­мисля подадената като знак за поемане на политическа отговор­ност заради 20-те жер­тви на катас­т­рофата край Своге оставка. Припом­няме, че една от вер­сиите на раз­с­лед­ването за инцидента е свър­зана с качес­т­вото на ремонта на пътя. Драгомир Стой­нев от БСП поиска да раз­бере какви са причините Нан­ков да напуска пар­ламента. Ако се върне в минис­тер­с­т­вото, как това отговаря на поетата морална отговор­ност за катас­т­рофата край Своге, попита той. “Г-н Нан­ков, вие морален ли сте или лоялен“, попита още депутатът. “Когато като политическа сила решавате да поемате политическа отговор­ност за нещо, което се е случило в дър­жавата, като приемате остав­ките на трима минис­три, единият го правите шеф на банка, другият — зам.-министър, а третият — главен сек­ретар на МВР го правите. Това е отговор­ност в най-вулгарния мафиот­ски тип“, заяви зам.-председателят на групата на БСП в пар­ламента Антон Кутев. “Въз­к­ръс­ването“ му в регионал­ното минис­тер­с­тво, едва ли ще доведе до “въз­к­ръс­ване“ на жер­т­вите в Своге, заяви Таско Ермен­ков от БСП. “Зас­таваме твърдо зад професионалиста Николай Нан­ков“, каза от своя страна пред­седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов.