Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На бензиностанциите им остава месец да сменят касовите апарати

На бензиностанциите им остава месец да сменят касовите апарати

На бензиностанциите им остава месец да сменят касовите апарати

Наб­лижава край­ният срок, в който бен­зинос­тан­циите трябва да сменят елек­т­рон­ните си сис­теми с фис­кална памет, напомня Национал­ната аген­ция за приходите. 30 юни е датата, посочена в Наредба Н-18, до която е необ­ходимо тър­гов­ците на горива да съоб­разят фис­кал­ния си соф­туер с изис­к­ванията на наред­бата. Само няколко месеца по-късно – от 30 сеп­тем­ври, всички бен­зинос­тан­ции ще трябва да издават касови бележки, в които е изписан брут­ният им марж. Освен раз­ликата в покуп­ната и продаж­ната цена тър­гов­ците на горива са задъл­жени да включат и инфор­мация за раз­мера на ДДС и акциза. Наб­лижава краен срок и за онлайн тър­гов­ците, започ­нали дей­ност преди 29 декем­ври 2018 г. До 29 юни те ще трябва да обявят своите елек­т­ронни магазини, напом­нят още от НАП. До момента над 12 хил. вече са дек­ларираните елек­т­ронни магазини, отчитат от приход­ната аген­ция. Подаването на дан­ните става само по елек­т­ронен път чрез пор­тала за е-услуги на НАП, като е необ­ходим елек­т­ронен под­пис. Изис­к­ването важи за физически и юридически лица, които извър­ш­ват продажби по интер­нет по занятие, т.е. не засяга граж­даните, които инциден­тно са продали свои лични вещи, допъл­ват от приход­ната аген­ция. Допъл­нителна инфор­мация може да се получи на телефона на Инфор­мацион­ния цен­тър на НАП 0700 18 700.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...