Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Съдът чака отговори от ЕС за таксата “сградна инсталация“

Съдът чака отговори от ЕС за таксата “сградна инсталация“

Съдът чака отговори от ЕС за таксата “сградна инсталация“

Вър­хов­ният админис­т­ративен съд спря произ­вод­с­т­вото по делото срещу методиката за дялово раз­п­ределение на топ­лин­ната енер­гия в сгради — етажна соб­с­т­веност до произ­насянето на Съда на Европейс­кия съюз. Делото е било образувано по жалби на няколко физически лица. В хода на произ­вод­с­т­вото пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е било установено, че Район­ният съд в Асенов­г­рад и Софийс­кият районен съд са отп­равили запит­вания пред Съда на ЕС относно съв­мес­тимостта на бъл­гар­с­ката правна уредба на топ­лос­наб­дяването с Дирек­тива 2011/83/ЕС/2/, както и с Дирек­тива 2006/32/ЕО83/ и Дирек­тива 2012/27/ЕС/4/. Европейс­кият съд трябва да излезе със становище дали се допуска в сградите в режим на етажна соб­с­т­веност, топ­лос­наб­дени от районна отоп­лителна сис­тема, етаж­ните соб­с­т­веници да са задъл­жени да учас­т­ват в раз­ходите за отоп­ление на сградата, въп­реки че индивидуално не са поръч­вали дос­тав­ката на цен­т­рално отоп­ление и не го изпол­з­ват в своя апар­тамент. Съдът трябва да се произ­несе и по въп­роса дали се допуска топ­лофикациите да искат стой­ността на упот­ребената топ­линна енер­гия, отдадена от сград­ната инс­талация в сгради — етажна соб­с­т­веност, пропор­ционално на отоп­ляемия обем на имотите по проект, без да се взима пред­вид реално отдаденото количес­тво топ­линна енер­гия в обекта. ВАС е на мнение, че тези въп­роси са от същес­т­вено значение, поради което делото ще бъде възоб­новено след произ­насянето на европейс­кия съд.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...