Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КЕВР: За скъпия ток и парно се сърдете на „външните фактори”

КЕВР: За скъпия ток и парно се сърдете на „външните фактори”

КЕВР: За скъпия ток и парно се сърдете на „външните фактори”

Вървим към общ европейски пазар и комисията не може изкуствено да задържа цените на електроенергията, обяви Иван Иванов

Отчитайки нивото на приходите на бъл­гар­с­ките граж­дани, Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) не е допус­нала резки изменения на цените на елек­т­роенер­гията, природ­ния газ и топ­лин­ната енер­гия, пох­вали се вчера в Народ­ното съб­рание Иван Иванов, пред­седател на КЕВР, цитиран от БТА. Пар­ламен­тът прие годиш­ния док­лад на регулатора, като “за“ гласуваха 94 депутати, 29 — “против“ и петима “въз­дър­жал се“. Иван Иванов обеща и през нас­тоящата 2019 г. в своите решения комисията да защитава общес­т­вения интерес. Той комен­тира още, че все повече цените за край­ните пот­ребители ще се определят от вън­шни фак­тори, сред които цената на въг­лерод­ните емисии, кон­ф­лик­тите в страните, произ­водители на суров пет­рол, цената на природ­ния газ и др. Със­тоянието на ВиК сек­тора и пред­с­тоящата продажба на ЧЕЗ бяха акценти в дис­кусията в пар­ламента. Манол Генов /“БСП за България“/ комен­тира, че КЕВР става съучас­т­ник в нес­луч­ващата се ВиК реформа. Той посочи, че Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­тво трябва да нап­рави тази реформа, но регулаторът тряб­вало да има доста по-активна позиция по темата. Колегата му Таско Ермен­ков отбеляза, че док­ладът на КЕВР пред­с­тав­лява 140 страници статис­тика, в които се губят проб­лемите в сек­тора. ЧЕЗ пак е на тез­гяха, посочи той и комен­тира, че утре отново ще дойде време регулаторът да излезе със становище, но още няма критерии, по които да се произ­несе. Рамадан Аталай /ДПС/ отбеляза, че в док­лада на КЕВР няма изводи и анализи. Според него цената на елек­т­роенер­гията у нас не е висока, а доходите на населението са ниски. Според Павел Шопов /“Обединени патриоти“/ КЕВР трябва да каже какво трябва да нап­рави бъл­гар­с­кото правител­с­тво, за да не се повишават цените на водата и на енер­гоносителите. Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по енер­гетика Вален­тин Николов /ГЕРБ/ комен­тира, че тази година има 40 процента по-голям износ на елек­т­роенер­гия, което показва, че имаме добри цени в региона. Той посочи още, че е необ­ходим нов закон за ВиК сек­тора, пред­вид необ­ходимостта от обновяване на инф­рас­т­рук­турата и предос­тавяне на качес­т­вена услуга за пот­ребителите. Николов благодари на КЕВР, че са работили без скан­дали и са успели да балан­сират интересите, спаз­вайки стрик­тно Закона за енер­гетиката. Пред­седателят на КЕВР Иван Иванов комен­тира, че вър­вим към общ европейски пазар и КЕВР не може изкус­т­вено да задържа цените на елек­т­роенер­гията. До момента Комисията не е гласувала нито една цена на ВиК оператор, която да над­вишава социал­ната поносимост, посочи той. Пред­седателят на регулатора под­к­репи мнението на Вален­тин Николов за необ­ходимостта от закон за ВиК операторите.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...