2 147 000 пенсионерите ще са още по-богати от 1 юли

2 147 000 пенсионерите ще са още по-богати от 1 юли

Властта се похвали, че вдигнала парите за старост с рекордните 5,7 %, но забрави да каже за скока на тока и парното

От 1 юли покупател­ната способ­ност на пен­сионерите ще се увеличи заради осъв­ременяването на пен­сиите с рекор­д­ните 5.7%. Това прес­метна пред Нова телевизия минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков. През миналата година увеличението беше с 3.8%, а през тази е значително по-високо, каза минис­търът като припомни, че увеличението се определя по фор­мула, която включва половината от прог­ноз­ната инф­лация за годината и половината от повишението на осигурител­ния доход. През тази година очак­ваната инф­лация е 3%, което означава, че повишението ком­пен­сира напълно изгубената покупателна способ­ност и реално додава, комен­тира той с уговор­ката, че в абсолютни стой­ности повишението може да изг­лежда недос­татъчно. Минимал­ната пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст ще нарасне от 207.6 лв. на 219.43 лв., а сред­ната, която е 360 лв., ще се увеличи с 2324 лв. От 1 юли 41 хил. души, досега ограничавани от тавана, ще получат пен­сиите си в реал­ния им раз­мер, каза Пет­ков. Причината е, че таванът на пен­сиите се вдига от 910 лв. на 1200 лв. През пос­лед­ните 10 години сред­ната пен­сия у нас се е увеличила, а броят на пен­сионерите е намалял. Ръс­тът й е със 102 лева – от 234 на 332 лева, показ­ват дан­ните на НОИ, цитирани от БНР. За същия период броят на въз­рас­т­ните хора, излезли в зас­лужен отдих, е намалял с 50 хиляди души. В момента общият им брой е 2 147 000. Жените са повече – 1 милион и 255 хиляди, а мъжете пен­сионери са с 363 хиляди по-малко. На фона на тази розова кар­тина, нарисувана от социал­ният минис­тър ще припом­ним, че от 1 юли се повишават цените на елек­т­роенер­гията, на пар­ното и топ­лата вода. При елек­т­роенер­гията сред­ното увеличение ще бъде с 3,48%. Най-много ще пос­къпне токът в Югоиз­точна Бъл­гария – с 3,59 на сто. За клиен­тите на ЧЕЗ повишението ще бъде 3,46%, а за тези на “Енерго про“ – с 3,38 на сто. Пос­къп­ването ще удари и абонатите на топ­лофикациите, които със сигур­ност ще получат солени сметки от октом­ври, когато започва отоп­лител­ният период. Най-голямо увеличение ще има в Раз­г­рад, където ръс­тът на цената е със 17,53%, и в Габ­рово – с 12,53 на сто. Абонатите в София ще плащат с 4,3 на сто повече за топла вода и парно от юли. В Плов­див регулаторът пред­вижда 7,4% увеличение, а в Плевен – малко над 6 на сто. Повишението на цените няма да е пос­лед­ното за тази година, защото КЕВР трябва отново да решава с колко ще се променят те от октом­ври.