Шефът на данъчните няма да подава оставка, но обвиниха 20-годишен младеж за атаката срещу НАП

Обвиниха 20-годишния младеж за атаката срещу НАП. От прокуратурата уточ­ниха, че той остава в ареста за 72 часа и е с обвинение за неп­равомерно копирал ком­пютърни данни от сър­вър на приход­ната аген­ция, като не е ясно от кой момент той е започ­нал дейс­т­вията си. Инфор­мацион­ната сис­тема е част от критич­ната инф­рас­т­рук­тура, а за подобни прес­тъп­ление се пред­вижда наказание лишаване от свобода от пет до осем години и глоба до десет хиляди лева. Фай­лът, който е изп­ратен до медиите и същес­т­вува в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото съдържа данни за над 5 000 000 бъл­гар­ски и чужди граж­дани и тър­гов­ски дружес­тва, в това число три имена, ЕГН на бъл­гар­ски граж­дани, имена и ЕИК на тър­говци, данъчна и осигурителна инфор­мация по подадени годишни дек­ларации получени в НАП от други инс­титуции в Бъл­гария по меж­дународ­ния обмен на инфор­мация в инфор­мацион­ната сис­тема VAT REFUND, пол­з­вана от НАП, съх­ранявана в сър­вър на НАП и др. Установено е, че в един от фай­ловете са налични данни, иден­тифициращи наименованието на кон­к­ретна ком­пютърна кон­фигурация, уникално пот­ребител­ско име, дата, час и соф­туерно приложение, пос­лужило за прочитането на файла. В резул­тат на оперативно-издирвателни мероп­риятия и компютърно-разузнавателни дейс­т­вия е установено, че пот­ребител­с­кото име се пол­зва от К. Б. на 20 години от гр. Плов­див. Служители на ГДБОП са установили, че К.Б. се намира на работа в офис на фирма в София. Той е екс­перт по кибер­сигур­ност и се занимава с тес­тове и одит на инфор­мационни сис­теми. В момента текат процесуални дейс­т­вия по случая с нерег­ламен­тирания дос­тъп до инфор­мация на НАП. Ако се установи кон­к­ретна вина и отговор­ност на екс­перт, ще има наказания. Това комен­тира минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов в отговор на въп­рос дали ще поиска остав­ката на изпъл­нителен дирек­тор на приход­ната админис­т­рация Галя Димит­рова.