Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Наглост

Наглост

Наглост

Уволняван горски стражар бракониерствал, докато бил в болнични

Товарен автомобил ЗИЛ 131 без регис­т­рационни номера, незаконно превоз­ващ 10 прос­т­ран­с­т­вени куб. метра широколис­тни дърва за огрев и управ­ляван от гор­ски служител в Дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво „Земен”, бил задър­жан край село Ракиловци, община Ковачевци, съоб­щиха от Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие. Нарушението е раз­к­рито преди дни при проверка, извър­шена от негови колеги от стопан­с­т­вото. Заловеният нарушител е пред­с­тавил фал­шив елек­т­ронен превозен билет, който не отговаря на обема на натоварената дър­весина. Водачът на автомобила е дейс­т­ващ гор­ски стражар на охранителен учас­тък „Дивля” към „ДГС Земен”, който по време на провер­ката е бил в отпуск по болест. Същият е въз­с­тановен на работа с решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд от 19.06.2019 г., след като през 2017 г. е дис­цип­линарно увол­нен за злоупот­реба с доверието на работодателя и други тежки нарушения на трудовата дис­цип­лина. От пред­с­тавените обяс­нения на екс­педитора, посочени в докумен­тите, става ясно, че той не е присъс­т­вал на мяс­тото на екс­педицията и не е издавал билет. Задър­жаният камион не е имал раз­решително за дос­тъп до гор­ски територии, как­вито са изис­к­ванията на нор­матив­ната уредба. Автомобилът и дър­вата са иззети и оставени за съх­ранение в базата за кон­фис­кувани вещи и материали в териториал­ното поделение на ЮЗДП. Уличеният в незаконно тран­с­пор­тиране на дър­весина гор­ски служител е избягал от мяс­тото на нарушението. Потър­сено е съдейс­т­вие от органите на МВР.

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие