Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Уж сме рекордьори по ръст на заплати в ЕС, пък имаме 800 000 работещите бедни

Уж сме рекордьори по ръст на заплати в ЕС, пък имаме 800 000 работещите бедни

Уж сме рекордьори по ръст на заплати в ЕС, пък имаме 800 000 работещите бедни

Властта продължава да се хвали, че вдигнала минималната заплата от 510 на 560 лева, което било голямо постижение

“Бъл­гария е рекор­дьор по нарас­т­ване на зап­латите, но въз­наг­раж­денията у нас са далеч от тези в останалите страни в ЕС.“ Това заяви социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков пред bTV. Пет­ков посочи, че доходите нарас­т­ват, като сред­ната работна зап­лата според НСИ е 1208 лв. за пър­вото тримесечие. В същото време рзлични оценки посоч­ват, че между 600 хил и 800 хил. са т.нар. “работещи бедни“ в Бъл­гария. Това са хора, които не могат да се издър­жат с доходите, които получават, съобщи още Пет­ков. Минис­търът се позова на дан­ните на Инс­титута към КНСБ, според които изд­ръж­ката на живот у нас расте. 2448 лева е изд­ръж­ката на живот за семейс­тво с двама въз­рас­тни и две деца. За година парите, с които трябва да раз­полага домакин­с­т­вото, са се увеличи с 87 лева. Чис­тата зап­лата за един въз­рас­тен не трябва да бъде под 1224 лева. Реално обаче тя е по-малко според дан­ните на син­дикатите, добави той. Той посочи, че един от лос­товете за влияене на правител­с­т­вото върху доходите е раз­мерът на минимал­ната работна зап­лата, а тя е скочила от 510 на 560 лева. Не е било пос­тиг­нато споразумение как да се изчис­лява минимал­ното работно въз­наг­раж­дение между социал­ните пар­т­ньори, но в управ­лен­с­ката прог­рама са посочени нейни нива на нарас­т­ване и те се спаз­ват, категоричен е Пет­ков. Друг начин за влияние върху живота на хората, живеещи в бед­ност, е чрез „социал­ните тран­с­фери“ като целевите помощи за отоп­ление. Социал­ният минис­тър успокои, че в раз­мера на новите помощи е отчетено повишението на цената на тока, както и индек­сацията на пен­сиите, така че сред­с­т­вата да бъдат адек­ватни и да няма изк­лючени. Правител­с­т­вото увеличи и раз­мера на помощите за отоп­ление, допълни още социал­ният минис­тър и съобщи, че помощ ще има и за хората с увреж­дания. Пет­ков спомена и за същес­т­вуващото все още има голямо неравен­с­тво в доходите — най-тежко е положението в Северозападна Бъл­гария, докато в София, нап­ример, където има инвес­тиции, доходите рас­тат.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...