Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Вълканов: Без чума до 10 години щяхме да задоволяваме вътрешното търсене на месо до 75 процента

Вълканов: Без чума до 10 години щяхме да задоволяваме вътрешното търсене на месо до 75 процента

Вълканов: Без чума до 10 години щяхме да задоволяваме вътрешното търсене на месо до 75 процента

А политиците кършат безпомощно пръсти, защото знаят, че хем не са си свършили работата, хем идват избори, пък им се остава на власт

Един от пос­лед­ните анализи на икономичес­кия анализатор Николай Въл­канов е свър­зан с бума на африкан­ката чума по свинете и незапом­нената криза, пред която е изп­равен един от успеш­ните до момента сек­тори от живот­новъд­с­т­вото. Синор.БГ пуб­ликува със сък­ращения становището на Въл­канов, пов­дигащо редица въп­роси за цялос­т­ното управ­ление на аграр­ния сек­тор в страната. „Любима храна на бъл­гарина и биз­нес за близо 300 млн. лева на година са пос­тавени под зап­лаха от изчез­ване. Годината е 2019-а, чув­с­т­вото – “déjà vu” (вече видяно преживяване). Историята се пов­таря всяка година или в най-добрия случай през година. А потър­певши са всички – живот­новъдите, които губят биз­нес, дър­жав­ните служители, традиционно опиращи пеш­кира, политиците, чиито пос­тове започ­ват да се клатят и пот­ребителите, на които ще им се наложи да променят хранител­ните си навици или да плащат по-скъпо за любимите си храни. Бъл­гария е може би един­с­т­вената дър­жава в Европа, в която епидемиите по живот­ните винаги предиз­вик­ват нечовешка истерия, трусове по етажите на властта и огромни дър­жавни хар­чове без никой от засег­натите да си взема някаква поука. Истин­с­ките мащаби на пос­лед­с­т­вията Бъл­гар­с­кото свиневъд­с­тво се въз­с­тановяваше със стабилни тем­пове през пос­лед­ните пет години, стимулирано от засиленото пот­ребител­ско тър­сене и нотифицираната дър­жавна помощ за хуманно отг­леж­дане на свине. Броят на свинете майки се увеличи с 27% за периода 20142018 г., на отг­леж­даните прасета – с 18%, а промиш­леното произ­вод­с­тво на свин­ско месо нарасна с над 47% и през миналата година вече е задоволявало 37% от вът­реш­ното тър­сене спрямо 33% през 2014 г. Ако тези тем­пове на раз­витие се бяха запазили, до десет години произ­вод­с­т­вото в страната щеше да задоволява три чет­върти от тър­сенето. Към днешна дата обаче, близо една пета от това произ­вод­с­тво вече е лик­видирано. Останалите произ­водители са принудени да инвес­тират стотици хиляди левове в допъл­нителни мерки за ограничаване дос­тъпа до свинефер­мите, дезин­фек­ция, специализирано оборуд­ване за тран­с­порт, за изгаряне на животин­ски отпадъци, за обработка на фуражите и пр. и пр. Без да имат гаран­ция, че няма да им се наложи утре да лик­видират стадата си, защото заболяването се раз­п­рос­т­ранява без­кон­т­ролно в цялата дър­жава, а щамът му е изк­лючително устой­чив и е повече от сигурно, че ще остане по нашите геог­раф­ски ширини задълго. Загубите на час­т­ния сек­тор могат условно да се изчис­лят на между 60 и 300 млн. лв. (при раз­лични сценарии за лик­видиране на стадата), а минимум 510 млн. лв. ще са допъл­нителни раз­ходи за биосигур­ност и др. Дър­жавата ще ком­пен­сира произ­водителите тип „заден двор“ с около 4 млн. лв., а раз­ходите, които ще струва принудител­ното умър­т­вяване на живот­ните и които би тряб­вало да бъдат въз­с­тановени от ЕС на около 75% тепърва ще бъдат изчис­лявани и зависят от това колко индус­т­риални ферми още ще бъдат засег­нати. Може да се каже, че дър­жав­ната помощ, която бе отпус­кана на сек­тора в продъл­жение на пет години в раз­мер на над 100 млн. лв. в извес­тна степен е отишла на вятъра, тъй като това, за което се плащаше, вече не същес­т­вува. Що се отнася до домакин­с­т­вата, всяко 10-процентно увеличение на цената на свин­с­кото ще означава средно 33 лв. повече раз­ходи на година при запаз­ване нивата на кон­сумация (или при 30% = 99 лв., при 50% = 165 лв. на година и т.н.). Това прави между 105 и 300 млн. лв. повече раз­ходи от домакин­с­т­вата на година, ако цената се вдигне с 1030%, как­вито прог­нози цир­кулират в момента. Провалът в овладяването на заболяването у нас прави нав­лизането му в Сър­бия въп­рос на време. Оттам рис­кът от прех­вър­ляне в Западна Европа нарас­тва още повече, като зап­лашва да се превърне в проб­лем на европейс­ката свиневъдна индус­т­рия (засега АЧС в Бел­гия, Унгария и Чехия е отк­рита само по диви прасета, като в Чехия заболяването е овладяно, а Западна Полша засега е чиста). Подобно раз­витие на ситуацията пос­тавя ЕС под непоп­равими пос­ледици. Европейс­кото произ­вод­с­тво на свин­ско е на второ място в света по обем след китайс­кото, а по износ ЕС е глобален лидер. Някои азиат­ски дър­жави (като Виет­нам, нап­ример) вече заб­раниха вноса на свин­ско от засег­натите от чумата дър­жави в ЕС. Европа е изп­равена пред реална опас­ност да бъде изолирана от светов­ния пазар на свин­ско месо и дър­жавите членки да изпад­нат в ситуация да се „замер­ват“ с евтино свин­ско, което не може да се продаде извън ЕС. Тогава пот­ребителите ще си отдъх­нат, но само временно, защото ще пос­лед­ват масови фалити в сек­тора, а бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво, което все още не е дос­татъчно кон­курен­тно и произ­вежда по-скъпо, ще изчезне съв­сем. Още в края на 2017 г. индус­т­рията беше наясно, че е въп­рос на време заразата да стигне бъл­гар­с­ките граници. Дър­жавата също. Дали взетите мерки са били адек­ватни или пък нав­ремени, или пък съвес­тно изпъл­нени всеки може да прецени сам на фона днеш­ната ситуация в страната. Изумителна е бър­зината, с която вирусът обх­вана промиш­лените свинеком­п­лекси в Бъл­гария. В Източна Европа тези случаи са изолирани, а заразата обх­ваща основно домаш­ните стопан­с­тва наред с дивите животни. В Чехия и Унгария АЧС бе изолирана един­с­т­вено по дивите прасета. Това ни кара да мис­лим, че слабости има и в БАБХ, и в самите свинеком­лекси. Пос­лед­ните, макар и реновирани, в масата си остават нас­лед­с­тво от соц-а и някои детайли в биосигур­ността им изг­лежда проявяват слабости. Като цяло усещането е, че нещо е сбър­кано у нас по цялата верига. Докато заразата вър­луваше в Източна Европа и дивите свине бяха преван­тивно отс­т­рел­вани с увеличени тем­пове, в Бъл­гария популацията им нарасна с 30% през пос­лед­ните 78 години. Същев­ременно от Видин до Стран­джа и от Доб­рич до Пет­рич, откъдето и да мине човек рано или късно се натъква на една и съща гледка – стопан­ски животни (вкл. прасета) се раз­хож­дат необез­покоявано из населени места, пресичат меж­дународни пътища в тър­сене на по-зелена трева, или на сел­с­кото бунище, където се хранят с без­раз­борно изх­вър­лени отпадъци. За хигиената при клане и дране на отк­рито изобщо няма какво да се говори. Често срещано явление е остатъци от домашни животни и отс­т­релян дивеч да се вър­галят по улиците в селата, където други животни ги раз­насят във всички посоки. В Бъл­гария по оценки на биз­неса са отг­ледани между 1,4 и 1,5 млн. прасета през 2018 г. Ако това е така, то официал­ната статис­тика показва под 1,2 млн. зак­лани в кланици или в домаш­ните стопан­с­тва. Останалите над 200 хил. изг­лежда са в неиз­вес­т­ност. Аген­цията по безопас­ност на храните уж кон­т­ролира, но това не пречи на никого. Дър­жав­ните регис­три са пълни с несъщес­т­вуващи животни и ферми, за които се изп­лащат суб­сидии, но реални животни, отг­леж­дани от недоб­росъвес­тни стопани не присъс­т­ват в сис­темата. За дирек­торите в БАБХ замаз­ването на скан­дали с общес­т­вени поръчки за вак­сини (2014 г.), лабораторни анализи (2013-а и 2014-а година), инсинератори (20182019) и пр. отдавна се е превър­нало в ежед­невие. Това че екарисажите не работят с месеци заради забавени договори, от аген­цията отдавна се е превър­нало в прак­тика. Това че приемането и изпъл­нението на Национал­ната прог­рама за профилак­тика, над­зор, кон­т­рол и лик­видиране на болес­тите по живот­ните и зоонозите в Бъл­гария всяка година се бави с месеци, че не се под­писва рам­ков договор между МЗХГ и Бъл­гар­с­кия ветеринарен съюз е само фонов шум в новините. И така е от години. Забавената реак­ция на хората и дър­жав­ните власти често прави крутите мерки срещу лич­ните стопан­с­тва необ­ходими. В такива случаи винаги се намират ентусиасти, природозащит­ници, фейс­бук тър­сачи на слава и съм­нителни субекти, които да опънат жива верига пред тези, които най-сетне са дошли да си свър­шат работата. Буд­ните граж­дани искат първо да видят заболяло прасе. Да повяр­ват, че има проб­лем. Те отдавна нямат доверие в инс­титуциите. И как да имат? Ако е тол­кова важно и спешно да се умър­т­вяват животни, това никак не личи по поведението на властта. Хората си раз­вяват бай­рака по пътища и площади и продъл­жават да нас­тояват на своето – да видят умряло прасе. А политиците кър­шат без­помощно пръсти, защото знаят, че хем не са си свър­шили работата, хем идват избори, пък им се остава на власт. Ако питате едните – виновни са светов­ните кон­с­пиратори. Ако питате другите – виновни са румън­с­ките туристи. Можете просто да се раз­ходи из страната и ще раз­берете, че чумата не е по свинете… Тя е по хората. През 2014 г. епидемия от син език обх­вана 22 области. През 2016 г. в страната пламна некон­т­ролируема епидемия от заразен нодуларен дер­матит по едрите преживни животни, а през 2018 г. се раз­рази чумна епидемия по дреб­ните преживни животни. Общо бяха умър­т­вени над 6000 глави добитък.

България

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...