Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Биоселена обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

Биоселена обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

Биоселена обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

Проек­тът „Твоята храна“, изпъл­няван от фон­дация „Биоселена” организира кон­курс за малки проекти на неп­равител­с­т­вени организации, насочени към домакин­с­т­вата в големите градове, където се генерират най-голям дял от хранител­ните отпадъци. Кон­кур­сът „Твоята храна“ цели да повиши инфор­мираността за раз­хищението на храни в домакин­с­т­вата и начините на намаляването му, като ангажира пот­ребителите в прак­тически стъпки, насочени към решаване на социал­ните, екологич­ните и икономичес­ките проб­леми, свър­зани с изх­вър­лянето на храна, не само на мес­тно, но и на глобално ниво. Гран­товете са до 3 000 евро. Край­ният срок за подаване на проек­т­ните пред­ложения е 16.09.2019 г. (включително). Проек­тите ще бъдат оценени и класирани до 25 сеп­тем­ври 2019. Основ­ните целеви групи, към които ще се насочат мал­ките проекти, са домакин­с­т­вата в големите градове, където се генерират най-голям дял от хранител­ните отпадъци. За да бъдат избираеми за мал­ките гран­тове по проект „Твоята храна“, кан­дидатите трябва да бъдат граж­дан­ска организация или сдружение на такива организации. Или да са регис­т­рирани като юридическо лице с доказан опит в областта на своята екс­пер­тиза. Кан­дидатите могат да имат само пар­т­ньори, които също са граж­дан­ски организации с нес­топан­ска цел. Един кан­дидат може да подаде не повече от един проект. За да бъде избираем един проект, той трябва да планира дей­ности като пуб­лични събития, панелни дис­кусии, образователни дей­ности (в училища, универ­ситети и т.н.), улични събития и прояви , работил­ници, артис­тични и кул­турни прояви, младежки дей­ности.

България

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...