Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България единствена от ЕС е сред 20-те най-замърсяващи със серен диоксид в света

България единствена от ЕС е сред 20-те най-замърсяващи със серен диоксид в света

Бъл­гария се нарежда на 19-то място сред 20-те най-големи замър­сители на планетата чрез съз­давани от човека емисии на серен диок­сид (SO2). С 350 хиляди тона, изх­вър­лени в атмос­ферата тя е и един­с­т­веният член на Европейс­кия съюз в този неп­рес­тижен списък. Всич­ките емисии идват от въг­лищни елек­т­роцен­т­рали. Това се твърди в пуб­ликуван световен док­лад на Грийн­пийс, като зак­люченията са на базата на данни от 2018 г. В него за пръв път със спът­ници на NASA са прос­ледени “най-горещите точки“ на планетата, от които се изх­вър­лят този газ. Сателитите следят за качес­т­вото на въз­духа от 2004 г. насам, а в случая инфор­мацията от тях е пот­вър­дена и от измер­вания на място в САЩ и ЕС. Най-големите естес­т­вени източ­ници са вул­каните, но при човеш­ката дей­ност две трети от емисиите от серен диок­сид идват от цен­т­рали, изгарящи въг­лища и пет­рол. Останалата част идва основно от пет­рол­ните рафинерии и металур­гични цен­т­рове. За Бъл­гария изрично е записано, че през 2017 г. ЕС е приел по-строги правила за сероводород­ните емисии от въг­лищни цен­т­рали, но Бъл­гария им се противопос­тавя и продъл­жава да поз­волява ТЕЦ-ове на нейна територия да работят по старите стан­дарти. В никоя друга страна в Европа топ­лоцен­т­ралите на въг­лища не са посочени като основ­ният замър­сител. По този показател на Бъл­гария ком­пания правят Индия, Китай, Индонезия, Тай­ланд, Мароко, Южна Африка и Авс­т­ралия. Списъкът с 423 “горещи точки“ по света включва три места в Бъл­гария. Под №33 е ком­п­лек­сът “Марица Изток“ с трите едноименни цен­т­рали и тази на “Брикел“. Те заедно са изх­вър­лили 205 000 тона серен диок­сид, твър­дят от “Грийн­пийс“. Това е и дял от близо две трети от бъл­гар­с­ките емисии. ТЕЦ “Бобов дол“ е на 98-о място с 85 000 тона, а третият бъл­гар­ски район е Варна с дей­ността на “въг­лищна цен­т­рала и химически индус­т­риален ком­п­лекс“, изх­вър­лили 60 000 тона.

България

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...