Сушата удари и слънчогледа

Сушата удари и слънчогледа

Хем по-нисък добив, хем по-ниска цена, жалва се фермер в Пловдивско

Добивите от слън­чог­леда ще бъдат по-ниски, откол­кото очак­вахме. Въп­реки че каз­ваха, че много щяло да вали, рекол­тата няма да е чак тол­кова добра заради сушата, комен­тира Петър Слав­ков от Плов­див­ско за Агри.БГ. Земедел­с­кият произ­водител се грижи за 1200 дка със слън­чог­лед. Готов е всеки момент да започне да жъне. Някои негови колеги в областта вече са изкарали ком­бай­ните. „Добивите ще бъдат от порядъка на 200250 кг/дка. Миналата година имах средно 350 кг/дка. Освен това и изкуп­ната цена, която сега обявяват в района, е по-ниска. Тази година е 480500 лв./тон, докато миналата беше 570 лв./тон,“ срав­нява земедел­с­кият произ­водител. Оказва се, че най-големият фак­тор за по-ниските резул­тати е продъл­жител­ната суша. Според изчис­ленията на Слав­ков най-много е валяло през месец юни, когато са пад­нали 138 л/кв.м. „За сметка на това от 14 юли до 21 август не е пад­нала и капка дъжд при нас,“ кон­с­татира младият мъж. „То при нас все пак валя. Имам колеги в Хас­ков­с­кия край, където е още по-зле положението. Там добивът е от 100 до 200 кг/дка “, казва още той. В другия край на Бъл­гария, в Доб­ру­джа също се очаква прибирането на слън­чог­леда да започне по-рано. Фак­тор отново е засушаването, твърди Радос­тина Жекова от Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите за БТА. През тази година общите площи с мас­лодай­ната кул­тура в областта са 717 хил. дка. Според Жекова в района на Каварна, Шабла и Дуран­кулак през пос­лед­ните месеци не е имало кой знае колко дъжд и прог­нозите там са за 200 кг/дка. В другите общини слън­чог­ледът се раз­вива по-добре и вероятно ще дос­тигне 350 кг/дка. Пър­вите оферти за изкупуване на мас­лодай­ната кул­тура в региона са по-ниски спрямо година по-рано. Тя започва да се тър­гува на 520 лв./тон, докато през 2018 г. цената й е била далеч по-справедлива – 620 лв./тон, припомня Жекова.