Китайски бизесмени с интерес към 15 наши дървесни и храстови вида

Китайски бизесмени с интерес към 15 наши дървесни и храстови вида

Само преди дни Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие ЮЗДП е посетено от пред­с­тавители на водещи китайски фирми от Шан­хай и Джиан­гсу, които се занимават с произ­вод­с­т­вото и тър­говията на гор­ски фиданки. Целта на посещението е да се обмени опит и да се обсъдят въз­мож­ности за бъдеща съв­мес­тна работа в произ­вод­с­т­вото и тър­говията с реп­родук­тивни материали за горите. Азиат­с­ките биз­нес­мени са посетили дър­жав­ния гор­ски раз­сад­ник в софийс­кото село Локор­ско, където се намира най-голямата база за кон­тей­нерни фиданки. Изг­радените съоръжения и инф­рас­т­рук­тура са финан­сирани по проект LIFEFORHAB, изпъл­няван от ЮЗДП, както и с отг­леданите досега дръв­чета от раз­лични дър­весни видове в кон­тей­нери. Китайс­ките екс­перти са били впечат­лени от инс­талираното оборуд­ване и изпол­з­ваните съв­ременни тех­нологии за произ­вод­с­тво на фиданки в раз­сад­ника. В раз­сад­ника на „Дър­жав­ното гор­ско стопан­с­тво Елин Пелин“ пък е бил пред­с­тавен процесът на произ­вод­с­тво на фиданки с отк­рита коренова сис­тема, като гос­тите са видели и налич­ните към момента широколис­тни и иглолис­тни фиданки. Прог­рамата е продъл­жила с посещение в Природен парк „Витоша“, където китайс­ките специалисти са се удивили на многооб­разието от естес­т­вено срещащи се в бъл­гар­с­ките гори дър­весни и храс­тови видове. На работна среща с екс­перти от ЮЗДП са обсъдени видовете, пред­с­тав­ляващи интерес за китайс­ките фирми, които могат да бъдат произ­веж­дани в раз­сад­ниците на пред­п­риятието. Изгот­вен е списък с около 15 дър­весни и храс­тови вида от Бъл­гария, които не се срещат естес­т­вено в Китай и могат да бъдат обект на бъдеща съв­мес­тна дей­ност. Пред­с­тои съг­ласуването на този договор с китайс­ките власти за износ на пробни екзем­п­ляри фиданки от изб­раните видове и ако процесът е успешен, ще се уточ­няват парамет­рите на бъдещата съв­мес­тна работа между ЮЗДП и пар­т­ньорите от Китай.