Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Пчеларите искат субсидии за извършена опрашителна дейност на пчелите

Пчеларите искат субсидии за извършена опрашителна дейност на пчелите

Пчеларите искат субсидии за извършена опрашителна дейност на пчелите

Пчелари приеха дек­ларация и организираха под­писка за решаване на проб­лемите в сек­тора. Това стана по време на 55-тата Национална пчелар­ска среща “Север-юг“ в планин­с­кия курорт “Бек­лемето“. Пред­седателят на Съюза на бъл­гар­с­ките пчелари и на Обединения бъл­гар­ски пчелар­ски съюз Михаил Михай­лов поясни, че дек­ларацията и под­пис­ката ще бъдат внесени още в началото на след­ващата сед­мица в Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите. Чрез нея пчеларите искат Бъл­гария да излезе с пред­ложение пред ЕС в новата прог­рама на общата сел­с­кос­топан­ска политика за периода 20212027 г. да бъде приет рег­ламент, чрез който пчеларите ще бъдат под­помагани дирек­тно за извър­шена опрашителна дей­ност на пчелите. Те искат и адек­ватно под­помагане на всички регис­т­рирани пчелари, на брой пчелни семейс­тва и по-драстични мерки от страна на дър­жавата, чрез Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите и Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните спрямо нерег­ламен­тираното пръс­кане от страна на земедел­с­ките произ­водители с пес­тициди, който тровят пчел­ните семейс­тва. Другият проб­лем, според Михай­лов, е нис­ките изкупни цени на пчел­ния мед на едро и вноса му от чуж­бина, който на прак­тика регулира и цената на бъл­гар­с­кия. По думите му в момента род­ната продук­ция се изкупува на цена на едро от 3.804.00 лева за килог­рам. Бъл­гар­с­ките пчеларите протес­тират и срещу решение на ЕС да бъдат внесени без мито 45 хиляди тона пчелен мед от Южна Америка, което ще се отрази негативно върху реализацията на бъл­гар­с­ката продук­ция. Традиционно в Бъл­гария се произ­веж­дат между 1012 хиляди тона мед, от които три чет­върти се изнася в Европа, каза още Михай­лов. По думите му дър­жавата трябва да въз­с­танови пчеларите-проверители и да има по-голям кон­т­рол при отг­леж­дането на пчелите.Негови колеги се оплакаха, че тази година рекол­тата от мед е по-слаба. Национална пчелар­ска среща “Север-юг“ се организира от Пчелар­ско дружес­тво “Майка“ — Троян, Пчелар­ско дружес­тво “Лаван­дула“ — Кар­лово, и общините Троян и Кар­лово.

България

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...