Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) След заплахата от санкции вече е готова наредбата за вписването на защитените продукти в регистрите на ЕС

След заплахата от санкции вече е готова наредбата за вписването на защитените продукти в регистрите на ЕС

След заплахата от санкции вече е готова наредбата за вписването на защитените продукти в регистрите на ЕС

След като се раз­бра, че досега вписаните защити в бъл­гар­с­кото Патен­тно ведом­с­тво на храните с геог­раф­ски означения и традиционно-специфичен харак­тер не важат, докато не бъдат отразени и в регис­т­рите на Европейс­ката комисия, админис­т­рацията ни обнародва новата наредба. Тя урежда реда за под­готовка и пред­с­тавяне на искания до Европейс­ката комисия за земедел­с­ките продукти и храни със защитени геог­раф­ски означения и традиционно специфичен харак­тер, за кон­т­рол на съот­вет­с­т­вието с продук­товата спецификация и за водене на регис­три на произ­водителите и кон­т­ролиращите лица и е обнарод­вана на 23 август 2019 г. в „Дър­жавен вес­т­ник“. С нея се отменя досега прилаганата наредба от 2007 г. Според нея произ­водителите на земедел­ски продукти и храни със защитени геог­раф­ски означения, които са членове на група произ­водители, подала заяв­ление за впис­ване, се впис­ват служебно в регис­търа. При индивидуал­ното кан­дидат­с­т­ване от отделни фер­мери впис­ването става по реда на евродирек­тивите. Минис­тер­с­т­вото на земеделието проверява допус­тимостта на исканията, като админис­т­рацията е длъжна да не оповес­тява данни от докумен­тацията за продук­тите, които ще бъдат регис­т­рирани. Докато излезе окон­чател­ното решение за впис­ване на наименованията в регис­тър, може да се издаде документ за временна защита на тези имена. Харак­тер­ното е, че с процедурата се доказва, че даденият продукт се произ­вежда от години в посочената геог­раф­ска област, че продъл­жава да неговото произ­вод­с­тво под дадената марка и че живите животни, месото или млякото, влагани като суровини, произ­хож­дат от посочената геог­раф­ска област.

България

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...