Пак сме начело: 1/3 от българите са застрашени от бедност

Пак сме начело: 1/3 от българите са застрашени от бедност

При средно за ЕС ниво от 21,7% на заплашени от бедност, у нас този дял е 32,8 %

Бъл­гария е на първо място в Евросъюза по дял на жители, които са зап­лашени от бед­ност. Това се посочва в пуб­ликувани днес данни на Еврос­тат за 2018 г. по повод Меж­дународ­ния ден за изкореняване на бед­ността, който се отбелязва на 17 октом­ври. При средно за ЕС ниво на зап­лашени от бед­ност 21,7% в Бъл­гария този дял е 32,8 на сто. След нас следва Румъния с 32,5%, а трета е Гър­ция. Пос­ледни в класацията са Чехия (12,2%), Словения (16,2%) и Фин­лан­дия (16,5%). Статис­тичес­ката служба на ЕС под­чер­тава, че за пос­лед­ните 10 г. Бъл­гария е регис­т­рирала най-голямо намаление в този дял в срав­нение с другите страни членки – от 44,8% до нас­тоящите 32,8%, допълва БНР. Най-голямо увеличение на дела на хората в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване за миналата година спрямо 2008 година Еврос­тат отчита в Люк­сем­бург (+6.4 процен­тни пун­кта), Гър­ция (+3.7 процен­тни пун­кта) и Естония (2.6 процен­тни пун­кта). В ЕС над 16.9 на сто от населението е в риск от бед­ност поради ниски доходи. Този показател е най-висок в Румъния (23.5 процента), Лат­вия (23.3 процента), Литва (22.9 процента) и Бъл­гария (22 процента). Най-малък е рис­кът от бед­ност поради ниски доходи в Чехия (9.6 процента), Фин­лан­дия (12 процента), Словакия (12.4 процента дан­ните са за 2017 година), Дания (12.7 на сто). Според дан­ните на НСИ бъл­гаринът харчи много за храна и жилища. Цели 31.4% от доходите ни отиват за изх­ран­ване, а раз­ходите за жилище са 15.5%. Нас­коро Еврос­тат отчете, че Бъл­гария е страната с най-голямо неравен­с­тво в доходите в Европейс­кия съюз.