Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Х. Адемов: Бюджетът на ДОО за 2020 г. не решава нито един от сериозните проблеми, а една част от тях даже се задълбочават

Х. Адемов: Бюджетът на ДОО за 2020 г. не решава нито един от сериозните проблеми, а една част от тях даже се задълбочават

Х. Адемов: Бюджетът на ДОО за 2020 г. не решава нито един от сериозните проблеми, а една част от тях даже се задълбочават

Независимо от значител­ния ръст на сред­с­т­вата в Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО) за 2020 година трудно можем да раз­читаме на значително повишаване на пен­сиите. Бюджетът на ДОО не решава нито един от сериоз­ните проб­леми. Това комен­тира пред БНР пред­седателят на социал­ната комисия в пар­ламента д-р Хасан Адемов. „Бюджетът на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, фонд „Пен­сии“, е увеличен с близо 730 млн. лв. Като краен ефект те дават увеличение на сред­ната пен­сия с около 26 лв., минимал­ната пен­сия – с около 14 лв., а социал­ната за старост – малко над 8 лв.“, посочи той. По думите му бюджетът на ДОО на прак­тика не решава нито един от сериоз­ните проб­леми на пен­сион­ната сис­тема, а една част от тях даже се задъл­бочават. “По-голямата част, да не кажа всички фон­дове, са на дефицит… независимо от пред­п­риетите мерки през 2015 г., финан­совата стабил­ност на пен­сион­ната сис­тема не се подоб­рява с очак­ваните тем­пове“, обясни Адемов. Той комен­тира, че трудно може да се раз­чита на сериозен стабилизиращ ефект от гледна точка на финан­совата стабил­ност, но така или иначе трябва да има някаква тен­ден­ция, която обаче не забеляз­ваме в бюджета на ДОО за след­ващата година. Според него въп­росът за преиз­чис­ляването на пен­сиите е една от въз­мож­ните мерки, около която трябва да се търси кон­сен­сус между пар­ламен­тарно пред­с­тавените сили. По думите му около 500600 млн. лв. допъл­нително трябва да се намерят, за да бъде осъщес­т­вено подобно преиз­чис­ляване на пен­сиите. Адемов напомни за все още неуредения въп­рос с допъл­нителни пен­сии от универ­сал­ните пен­сионни фон­дове. „Към края на 2021 г. родените жени след 1960 г. на прак­тика трябва да получат пър­вите допъл­нителни пен­сии от универ­сал­ните пен­сионни фон­дове. Това означава, че Народ­ното съб­рание трябва да приеме уреж­дането на фазата на изп­лащане във фон­довете на задъл­жител­ното допъл­нително пен­сионно осигуряване. На този етап няма внесен законоп­роект. Има изгот­вен такъв, около който има кон­сен­сус между социал­ните пар­т­ньори, дружес­т­вата за допъл­нително пен­сионно осигуряване, Минис­тер­с­тво на финан­сите, КФН“, каза Хасан Адемов.

България

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие