„Агрион“ решава без пари заплетени казуси на собствениците на земя

„Агрион“ решава без пари заплетени казуси на собствениците на земя

Компанията организира дни на безплатните юридически съвети от 12 до 21 ноември

Топюристи ще дават без­п­латни кон­сул­тации за казуси с земя в офисите на „Агрион“ в цялата страна от 12 до 21 ноем­ври. От тях могат да се въз­пол­з­ват соб­с­т­веници на земи, нас­лед­ници на ниви, както и всички, които искат просто да раз­берат колко струват тех­ните терени, за да сключат изгодна сделка. Екс­пер­тите на „Агрион“ ще ги очак­ват в ключови облас­тни градове като Стара Загора, Хас­ково, Шумен, Варна, Русе, Бур­гас, Средец, Мон­тана, Плевен, София, Плов­див. Пър­вите срещи ще бъдат на 12 ноем­ври в Стара Загора. На след­ващия ден специалис­тите от „Агрион“ ще бъдат в Хас­ково, а на 15-ти ноем­ври — във Варна, Шумен и Русе. На 19-ти и 20 ноем­ври екс­пер­тите ще дават кон­сул­тации в Бур­гас и Средец. На 21 ноем­ври от без­п­лат­ните съвети на „Агрион“ могат да се въз­пол­з­ват живеещите във и около Мон­тана, Плевен, София и Плов­див. „От земята може да се печели и то добре. Често обаче нас­лед­ниците са обър­кани от слож­ните правни казуси и затова не трупат доход от нея. С без­п­лат­ните правни съвети искаме да помог­нем за раз­решаването на тези проб­леми, за да могат соб­с­т­вениците да печелят от земедел­с­ките си земи, без да се налага да плащат за скъпи кон­сул­тации“, заявиха от „Агрион“. Нас­лед­с­т­вените отношения са най-честите казуси, които раз­решават юрис­тите на „Агрион“. Нивите, често са раз­покъсани между десетки соб­с­т­веници, които живеят в раз­лични градове и дори раз­лични дър­жави. Екс­пер­тите на „Агрион“ намират решения на такива случаи, дори с по 30 соб­с­т­веника от страната и чуж­бина. Договорите за наем и аренда са друг тежък проб­лем. Соб­с­т­вениците често не са наясно с процедурите и правата си и тър­сят юридическа помощ, за да получат адек­ватно зап­лащане за соб­с­т­веността си. Тези, които искат да прек­ратят досегаш­ните си кон­т­ракти за аренда, могат да получат съвет как да го нап­равят в офисите на „Агрион“. Хората често искат да раз­берат цената на земята си или да я продадат изгодно, бързо и без излишна бюрок­рация. За тях, освен с правни кон­сул­тации, „Агрион“ е готова да съдейс­тва с проверка на соб­с­т­веността на пар­целите, както и да нап­рави без­п­латна оценка на имота. “Агрион“ е пър­вата бъл­гар­ска ком­пания, която изг­ради професионална верига от офиси на ключови точки в страната и въведе нови стан­дарти в професионал­ното управ­ление на земедел­ски активи. Ком­панията гаран­тира корек­тна цена за всеки терен, тъй като, за раз­лика от други, не изпол­зва осред­нени оценки, а работи по специално съз­даден алгоритъм, с раз­лични показатели, който гаран­тира прецизна оценка. През годините ком­панията разви екип от високок­валифицирани специалисти в сдел­ките със земедел­ска земя, които могат да намерят решение на всеки един казус — независимо дали е свър­зан с покупко-продажба, отдаване под наем или аренда на ниви. Пълна инфор­мация за адресите на офисите на „Агрион“ и графика за посещения на екс­пер­тите можете да получите от сайта на ком­панията — http://bit.ly/2pXNasX, от Фейс­бук страницата на дружес­т­вото https://www.facebook.com/agrion.bg/q, както и от без­п­лат­ния телефон 0800 111 66