Горанов тайно подписал и България да иска СО2 данък върху самолетните билети

Горанов тайно подписал и България да иска СО2 данък върху самолетните билети

Финансовият министър се оправда, че сложил подписа си след решение на правителството

Твърде рано е да кажем дали дек­ларацията, инициирана от холан­д­с­кото правител­с­тво за авиацията ще се отрази на цената на самолет­ните билети. Това каза минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов пред жур­налисти, предаде Аген­ция “Фокус“. Повод за комен­тара му е пост в социал­ните мрежи на евродепутата Радан Кънев, според който Горанов тайно е под­писал от името на Бъл­гария “общо политическо изяв­ление“. Докумен­тът има под­к­репата и на финан­совите минис­три на Швеция, Гер­мания, Фран­ция, Италия, Дания, Люк­сем­бург, Бел­гия и Нидер­лан­дия, като в него се призовава Европейс­ката комисия да пред­п­риеме дейс­т­вия за данъчно облагане на самолет­ните полети. „Без да оспор­вам необ­ходимостта от намаляване на СО2 емисиите от авиационен тран­с­порт, съм убеден, че мяс­тото на Бъл­гария не е в тази коалиция“, написа Кънев във Facebook. Според него интересът на бъл­гар­с­ките граж­дани е обратен на пред­лаганите политики по множес­тво сериозни съоб­ражения. Според Горанов обаче твър­дението е спекулативно. “Бъл­гария се присъедини към една дек­ларация, инициирана от холан­д­с­кото правител­с­тво, в която се кон­с­татира, че авиацията като биз­нес в Европа и в световен мащаб генерира огромен обем от въг­лерод­ните емисии. Самата дек­ларация отп­равя апел към ЕК да изготви анализ и да пред­ложи на пар­ламента и на съвета въз­можно решение в посока ограничаване или облагане на дей­ността на авиацион­ните оператори във връзка с емисиите, които този биз­нес генерира“, обясни финан­совият минис­тър. По думите му е твърде рано и не може да се нап­рави оценка дали комисията ще пред­ложи такова решение. „Дек­ларацията е заяв­ление от тези 8 дър­жави към комисията, но дали тя ще се съг­ласи да раз­работи подобен анализ и да пред­ложи законодателно решение, е въп­рос на преценка на самата ЕК. Оттам нататък този проект на документ, ако се под­готви от комисията, ще мине естес­т­вения си законодателен път между Европейс­кия съвет или ЕП и би могло да стане законодателно решение само ако дър­жавите членки се обединят около него“, обясни още Горанов и добави, че решението за под­пис­ване на дек­ларацията от бъл­гар­ска страна е взето на ниво Минис­тер­ски съвет, отбелязва Инвестор.БГ.