КНСБ хвали властта за Бюджет 2020

КНСБ хвали властта за Бюджет 2020

Имаме около 1,2 млрд. лв. повече раз­ходи за социални и здравни плащания догодина, което е добър знак, комен­тира вчера президен­тът на КНСБ Пламен Димитров.В същото време кон­федерацията поиска повече пари за специалис­тите в дет­с­кото здравеопаз­ване, за асис­тен­тите във ВУЗ, за социал­ните работ­ници, както и под­помагане на “енер­гийно“ бед­ните на среща в пар­ламента с групата на ГЕРБ. Тя е традиционна между двете четения на проек­тобю­джета за след­ващата година. От син­диката са нас­тояли за промени в сис­темата на пен­сион­ното осигуряване, така че да има законова въз­мож­ност и условия пен­сионерите с най-ниски пен­сии да дос­тиг­нат жиз­нения минимум, без това да изк­ривява сис­темата — чрез сис­темата на социал­ното под­помагане — енер­гийни, водни помощи, да бъдат под­помог­нати. Това съобщи след раз­говорите пред­седателят на пар­ламен­тар­ната бюджетна комисия Менда Стоянова, предава БТА. Тя отбеляза, че между двете четения не може да има големи промени в бюджета, но това, което е въз­можно да се нап­рави, ще бъде анализирано и управ­ляващите ще се опитат да пред­ложат като тек­с­тове. Остана недоуредено в здравеопаз­ването да бъдат намерени допъл­нително 7 млн. лева за здрав­ните специалисти в училищ­ното и дет­с­кото здравеопаз­ване, дет­с­ките кухни, градини, за да получат и те от 1 януари 2020 г. 900 лв. стар­това зап­лата, обясни Димит­ров. За земеделието са необ­ходими още около 20 млн. лв. за пок­риване на “влачените“ дефицити през годините. От КНСБ искат още младите преподаватели, асис­тен­тите във ВУЗ, които са малко над 5000, от януари да вземат зап­лата, сходна на стар­товата на младите учители в сред­ното образование — около 1083 лева. В сис­темата на социал­ните услуги положението е доста тежко заради ниски зап­лати, пер­соналът е зас­таряващ и десет­п­роцен­т­ното увеличение на зап­латите в бюджет­ния сек­тор не е дос­татъчно, твър­дят още от независимите син­дикати. Те нас­тояват повишението в сек­тора да е 20 на сто, за което ще са необ­ходими допъл­нително около 22 млн. лева. Необ­ходимо е да се намери “дъл­гият хоризонт“ за допъл­ване на доходите на хората с ниски въз­наг­раж­дения, защото от след­ващата година се очаква либерализация на услуги, сред които и енер­гий­ните /най-вероятно от 1 юли/, посочи президен­тът на КНСБ. По думите му това означава увеличение на цените на тока, затова трябва да бъде пред­видена допъл­нителна мярка и механизъм за под­к­репа на социално слабите, заяви той.