Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Синдикатите ще протестират въпреки обрата за болничните

Крайно време е българското правителство да разбере, че не може да се подиграва с хората и да си прави експерименти, посочват от стачните комитети

Двете син­дикални организации — КНСБ и КТ „Под­к­репа“, ще протес­тират в края на месеца, дори и ако пред­ложението от 1 януари 2020 г. пър­вият ден от бол­нич­ните да бъде за сметка на работ­ника, не бъде внесено официално. Това обявиха пред жур­налисти пред­седателите на национал­ните стачни комитети на КТ „Под­к­репа“ и на КНСБ Любка Геор­гиева и Тодор Капитанов, предава БТА. Те посочиха, че вече организират общ стачен комитет. Струк­турите са в готов­ност за национални протес­тни дейс­т­вия. По думите им, крайно време е бъл­гар­с­кото правител­с­тво да раз­бере, че не може да си играе с нер­вите на бъл­гар­с­ките граж­дани, не може да се подиг­рава с хората и да си прави екс­перименти. БНР научи, че най-вероятно акцията ще бъде на 28 ноем­ври, т.е. идния чет­вър­тък. И ще бъде под фор­мата на митинг пред МС. По-рано вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че пред­ложението пър­вият ден от бол­нич­ните да не се плаща на работ­ника няма да бъде внесено в Народ­ното съб­рание. Премиерът каза, че темата ще бъде обсъдена в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, както и други важни социални въп­роси като ТЕЛК решенията. “Не можем да оставим 2 милиона бъл­гари да работят мак­симално, а другите пок­рай тях да се измък­ват“, е казал Бойко Борисов по въп­роса за бол­нич­ните лис­тове. Пред­ложението дойде след заседание на Коалицион­ния съвет миналата сед­мица с мотива, че така ще се пресекат злоупот­ребите. Ден по-късно управ­ляващите нап­равиха уточ­нението, че промяната няма да засегне бол­нични за гледане на дете и при трудова злополука. Кон­к­ретни тек­с­тове за законови промени обаче досега не са пред­с­тавени. Меж­дув­ременно син­дикатите обявихa, че се обединяват в под­готов­ката за протести и стачки, а учители зап­лашиха, че ще спрат да влизат в час. Син­дикатите няма да отменят този протест, за да покажат и на работодателите, тези, които по думите на вицеп­резидента на КТ “Под­к­репа“ Йоанис Пар­тениотис, са инициирали цялата тази какафония, че бъл­гар­с­кият работ­ник не работи само в дър­жавни дружес­тва и когато се засягат права на работ­ниците, час­т­ният сек­тор също ще излезе да се защити. “През всич­ките тези години ние много пъти сме вяр­вали на думи, а в след­ващия момент се оказва, че за пореден път са ни под­х­вър­ляли някаква идейка, този път сме решили, че ще продъл­жим с нашата под­готовка и ще нап­равим национален протест“, заяви Любка Геор­гиева. Тя посочи, че вече втора сед­мица нер­вите на бъл­гар­с­ките граж­дани са опънати до краен предел. “Ще нап­равим този протест, за да им кажем, че повече не бива да си правят екс­перименти с хората на Бъл­гария, не бива да наричат мошеници и измам­ници тези, които най-много доп­ринасят за повишаването на БВП“, заяви Геор­гиева. Син­дикалис­тите вече са нап­равили общ стачен комитет и са в готов­ност за национални протес­тни дейс­т­вия. “Да се надяваме, че тези, които трябва да чуят нашите решения, ще имат уши и ще ни чуят“, заяви Геор­гиева. На вчерашото заседание на национал­ните стачни комитети са обсъдени всички нерешени проб­леми, нат­рупани през пос­лед­ните години и пос­тавяни на бъл­гар­с­ките правител­с­тва отдавна, не само този с бол­нич­ните, каза Любка Геор­гиева. След резул­татите от срещата на лидерите на син­дикатите с премиера и от очак­вания спешен Национален съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво ще бъдат набелязани кон­к­ретни дейс­т­вия. Син­дикатите очак­ват от двете срещи гаран­ции, че пред­ложението за неп­лащане на пър­вия ден от бол­нич­ните, ще бъде отменено, каза Тодор Капитанов. Син­дикалис­тите обаче уточ­ниха, че на този етап още не е определено дали и кога ще има среща с премиера, официално нищо не се знае. Не е определена и датата за евен­туален НСТС. Капитанов съобщи, че са изгот­вени позиции от всички струк­тури на КНСБ и КТ “Под­к­репа“, които ще бъдат изп­ратени до премиера и до Народ­ното съб­рание. В отговор на въп­рос как комен­тира думите на премиера, че син­дикатите са във въз­торг, че минимал­ната пен­сия ще стане 250 лева, Любка Геор­гиева попита вижда ли се такъв въз­торг, изписан по лицата им. Тя посочи, че иска от премиера план-сметка как с 250 лева за месец бъл­гар­ски пен­сионер може да изкара без­п­роб­лемно, така че да дочака и след­ващите 250 лева. По думите й син­дикатите привет­с­т­ват, когато се правят стъпки за повишаване на доходите — на пен­сионери, на учители, но за тях това не е дос­татъчно. Има сек­тори, към които никой не пог­лежда, каза Геор­гиева и даде пример със социал­ните работ­ници, които гот­вят стачка.

България

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...