Властта проспа внос на 100 тона заразено със салмонела пилешко месо

Властта проспа внос на 100 тона заразено със салмонела пилешко месо

Най-малко 100 тона пилешко месо със сал­монела от Полша са стиг­нали до бъл­гар­с­кия пазар, приз­наха от Аген­цията по храните. Част от месото е иззето, засега няма данни за заболели от сал­монелоза пот­ребители. “По отношение пол­с­кото месо със сал­монела нотификациите не са една или две. В Бъл­гария като засег­ната страна вече сме получили 16 такива нотификации“, казва док­тор Кремена Стоева от Аген­цията по храните. Тя отказва да каже кога е дошло пър­вото предуп­реж­дение от Европейс­ката сис­тема за бързо реагиране. “Но към всяка влязла нотификация Аген­цията е пред­п­риела съот­вет­ните мерки“. Въп­реки мер­ките, огромно количес­тво пол­ско пилешко месо със сал­монела е стиг­нало до Бъл­гария. Д-р Стоева не е готова да говори за кон­к­ретни количес­тва. Комен­тираме медийни твър­дения: “Най-малко сто тона през една фирма, която е излязва в медиите, аз не мога да кажа, е изтър­гувала на бъл­гар­с­кия пазар“. Сал­монелата не е устой­чива на високи тем­ператури и, ако месото е топ­линно обработено, риск от зараза няма, казва екс­пер­тът.