Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът: ”Бонус-малус” не стимулира изрядни шофьори

Омбудсманът: ”Бонус-малус” не стимулира изрядни шофьори

Омбудсманът: ”Бонус-малус” не стимулира изрядни шофьори

Диана Ковачева смята, че в проекта на застрахователите се дава превес на техните интереси пред тези на собствениците и водачите на МПС

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изп­рати препоръка до пред­седателя на Комисията за финан­сов над­зор (КФН) Бойко Атанасов с искане да се пред­види допъл­нително време за обсъж­дане и съоб­разяване с нап­равените в хода на общес­т­веното обсъж­дане до 19 декем­ври становища по кон­цеп­цията за сис­темата “бонус-малус“. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на общес­т­вения защит­ник. Наред­бата за определяне на раз­мера на зас­т­рахов­ката “Граж­дан­ска отговор­ност“ влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изк­лючение на няколко раз­поредби, които ще се прилагат от 1 януари 2021 г., уточ­ниха от инс­титуцията. Диана Ковачева напомня, че за обсъж­дане и евен­туално приемане на пос­тъпилите пред­ложения остават само 12 дни, от които седем са неработни. В становището си до КФН доц. Ковачева е изложила съоб­раженията си за засягане на правата на граж­даните от така пред­ложения втори по ред проект като смята, че се дава превес на интересите на зас­т­рахователите пред тези на соб­с­т­вениците и водачите на МПС. В пис­мото си омбуд­с­манът посочва, че проек­тът не пред­вижда ясно раз­г­раничение между соб­с­т­веника и водача на МПС при определяне раз­мера на премията. “Оказва се, че соб­с­т­веникът на МПС отговаря за нарушения, извър­шени от други лица, вписани като водачи в полицата на автомобила, като малус точ­ките на другите водачи се отразяват върху раз­мера на премията му, без самият той да е допус­нал нарушение“, пише в становището си общес­т­веният защит­ник. Омбуд­с­манът смята, че проек­тът допуска да се нат­руп­ват множес­тво сан­к­ции за едно и също нарушение. Диана Ковачева е на мнение, че лип­сата на пропор­ционал­ност между сан­к­ционирането и поощ­рението на собствениците/водачите на МПС не корес­пон­дира с обявените цели на проекта. Тя прес­мята, че в рам­ките на пред­ложената сис­тема увеличението за малус клас е много рязко и дос­тига до 400%.„В същото време, изряд­ните водачи не са стимулирани в дос­татъчна степен, е друият мотив, с който омбуд­с­манът е пред­ложила да се преос­мисли така пред­ложената кон­цеп­ция. Според Диана Ковачева друг недос­татък на проекта е, че не е пред­виден механизъм за въз­с­тановяване в кратък срок от зас­т­рахователя за връщане на над­в­несена сума, при установено неп­равилно изчис­ляване на премията. Омбуд­с­манът пред­лага да се пред­види допъл­нително време за общес­т­вен дебет на пред­ложенията, за да се отс­т­ранят „дефицитите” и да се усъвър­шен­с­тва кон­цеп­цията.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...