Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Доклад на ЕС: Зърненият пазар продължава да расте

Доклад на ЕС: Зърненият пазар продължава да расте

Тър­сенето на зър­нени и мас­лодайни кул­тури в ЕС продъл­жава да расте, движено основно от упот­ребата им като фураж, макар и тър­сенето за индус­т­риални нужди да нарас­тва по-скоростно. Това са пред­виж­данията за пазара на пол­ски кул­тури според Сел­с­кос­топан­ски док­лад на ЕС за 201930, пуб­ликуван от Европейс­ката комисия. Зър­неният пазар се очаква да нарас­тва вслед­с­т­вие на допъл­нителна диферен­циация. Произ­вод­с­т­вото на този тип кул­тури в ЕС прог­нозирано ще дос­тигне 320 млн. т през 2030 г. (срав­нено с 312 млн. т през 2019 г.). Износът ще се повишава умерено поради засилената кон­курен­ция на световно ниво и очак­ваното нарас­т­ване на произ­вод­с­т­вото в Чер­номор­с­кия регион. Силен рас­теж се очер­тава за протеиновите кул­тури в ЕС, като те ще дос­тиг­нат 6,3 млн. т през 2030 г. (срав­нено с 3,9 млн. т през 2019 г.). Този рас­теж ще бъде движен от голямото тър­сене на рас­тителни протеини и мес­тни източ­ници на протеини, както за фуражни нужди, така и за човешка кон­сумация. Сел­с­кос­топан­с­ките площи, отредени за мас­лодайни кул­тури слабо ще намаляват, въп­реки очак­вания значителен рас­теж на площите за отг­леж­дане на соя. Рапицата прог­нозирано ще продължи да намалява, независимо от устой­чивото тър­сене и стой­ността ѝ за сел­с­котопан­с­кия цикъл. Като цяло, продук­цията на мас­лодайни кул­тури ще остане стабилна за раз­г­леж­дания период, с очак­вания тя да дос­тигне до 32 мнл. т през 2030 г. Очак­ванията за захар­ния сек­тор са за средно годишно понижение на човеш­ката кон­сумация от 0,8% за периода 20192030 г. Площите за отг­леж­дане на захарно цвекло ще се стабилизират на около 1,6 млн. дка, а произ­вод­с­т­вото му ще дос­тигне 18,5 млн. т през 2030 г. (срав­нено със 17,5 млн. т през 2019 г.). Сел­с­кос­топан­с­кият док­лад на ЕС за 201930 включва всички пазарни данни, които имат отношение към сек­тора, прид­ружени от обос­новка на пред­положенията и описание на мак­роикономичес­ката кар­тина.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие