61 000 фермери на опашка за евросубсидии

61 000 фермери на опашка за евросубсидии

През следващите три години използваната земя в страната ще бъде 50 милиона декара

През след­ващите три години по линия на дирек­т­ните плащания годишно ще бъдат под­помагани по 61 хиляди земедел­ски производители,а изпол­з­ваната земя в страната ще бъде 50 милиона декара (5 млн. ха), със­тав­ляващи 66% от общия раз­мер на обработ­ваемите земедел­ски площи. Брут­ната добавена стой­ност на сел­с­кото стопан­с­тво ще отбелязва покач­ване, като през 2020 г. тя ще бъде в раз­мер на 3,450 млрд. лв, през 2021 година – 3,5 млрд. лв. и през 2022 г. – 3,550 млрд. лв. Това сочат прог­нозите на минис­тер­с­т­вото на земеделието за след­ващите три години. По отношение на произ­водител­ността на труда в отрасъла, която се изчис­лява на база брутна добавена стой­ност върху пъл­ната годишна заетост, очак­ванията са, че през 2020 г. тя ще дос­тигне 14 400 лв. на зает в земеделието, през 2021 г. – 14 600 лв., а на третата година 2022 г. – 14 800 лв. По отношение на очак­вания пред­п­риемачески доход в агросек­тора през след­ващата година той бъде в раз­мер на 2, 350 млн. лв., през 2021 г– 2,4 млн. лв. и през 2022 г. – 2,450 млн. лв. И през след­ващите три години бюджетът на минис­тер­с­т­вото на земеделието ще се фор­мира основно от внос­ката от дър­жав­ния бюджет. През след­ващата година той въз­лиза на 203 620 900 лв., през 2021 г. — 204 828 000 лв. и през 2022 г. — 204 828 000 лв. Най-голям дял на съб­раните приходи от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите традиционно заемат пос­тъп­ленията от дър­жавни такси, които в основ­ната си част пред­с­тав­ляват пос­тъп­ления от такси, събирани по законите за опаз­ване на земедел­с­ките земи, за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност и за защита на рас­тенията, както и от такси върху пол­з­ването на дър­весина. По отношение на сред­с­т­вата от Европейс­кия съюз прог­нозите за след­ващите три години са, че за пок­риване на раз­ходите на бъл­гар­с­ката админис­т­рация през 2020 г. ще бъдат отпус­нати 21,783 млн. лв., през 2021 г. – 18, 327 млн. лв. и през 2022 г. – 17, 342 млн. лв. Най-сериозни сред­с­тва ще отидат по бюджет­ната прог­рама за научни изс­лед­вания и за безопас­ността по храните. През след­ващите три години парите за наука, отпус­нати от национал­ния бюджет и от ЕС ще са най-много – годишно те ще варират от 46,2 млн. лв. до 47, 4 млн. лв. При безопас­ността на храните догодина раз­ходите ще над­х­вър­лят 72,8 млн. лв., от които от европейс­кия бюджет ще бъдат над 13, 6 млн. лв. През 2021 г. бюджетът за безопас­ността на храните ще бъде 75,6 млн. лв., от които 15 млн. са от ЕС, а през третата 2022 г. – 76,4 млн. лв., от които 16,4 млн. са от европейс­ките фон­дове.