Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Правителството обезпечи директните плащания за кампания 2019

Правителството обезпечи директните плащания за кампания 2019

Правителството обезпечи директните плащания за кампания 2019

Минис­тер­с­кият съвет прие решение за утвър­ж­даване на актуализирани годишни раз­чети на смет­ката за сред­с­т­вата от Европейс­кия съюз на Дър­жавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Извър­шени са промени в приходите, раз­ходите и тран­с­ферите за привеж­дане на показателите в съот­вет­с­т­вие с очак­ваното изпъл­нение на смет­ката. Основ­ната цел на изменението е обез­печаване на дирек­т­ните плащания за кам­пания 2019, прех­вър­лени към Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г. За изпъл­нение на заложените в прог­рамата цели през декем­ври 2019 г. се планират дирек­тни плащания за необ­лагодетел­с­т­вани райони в раз­мер до 83,8 млн. лв. пуб­лични сред­с­тва. Плащанията ще са на база на вече подадените заявки от кам­пания 2019 г. В раз­четите за месец декем­ври са пред­видени и дирек­тни плащания по линия на Европейс­кия фонд за гаран­тиране на земеделието в раз­мер до 750 млн. лв., както и плащания по бюджетни прог­рами „Раз­витие на сел­с­ките райони”, „Сел­с­кос­топан­ски пазарни механизми“ и „Рибар­с­тво и аквакул­тури”.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие