Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Свобод­ните имоти в стопан­с­ките дворове, върху които след 1 март 1991 г. са изг­радени сгради и/или съоръжения от час­тни лица или фирми, ще се обявяват за продажба само на общ търг, така че в тях ще учас­т­ват не само живеещите в съсед­с­тво или пол­з­ватели на част от тези имоти. Мотивът е, че така се дават равни въз­мож­ности за учас­тие на всички заин­тересовани лица, в условията на свободна кон­курен­ция. Промените са записани в Правил­ника за прилагане на Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, приети от пар­ламента тази година. Самият правил­ник беше одоб­рен на вчераш­ното заседание на Минис­тер­с­кия съвет С нап­равените корек­ции са раз­писани по-подробни правила и за провеж­дане на тър­говете за продажба на свобод­ните имоти в бив­шите стопан­ски дворове. Целта е да се раз­г­раничи процедурата за провеж­дане на търг за съседни имоти от тази за общите тър­гове. При тър­говете, на които могат да учас­т­ват само соб­с­т­веници на имоти — съседни на имотите, пред­ложени на търга, се рег­ламен­тират специални условия за учас­тие. Въвежда се изрично изис­к­ване за съз­даване на кон­курен­тна среда при провеж­дането им. Промените в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи. Рег­ламен­тиран е изричен ред за законосъоб­разно прик­люч­ване на админис­т­ратив­ното произ­вод­с­тво с годен за обжал­ване индивидуален админис­т­ративен акт. Това важи за случаите, в които минис­търът на земеделието, храните и горите не одобри изцяло или час­тично протокола на тръж­ната комисия за резул­татите от търга, с което ще се даде въз­мож­ност на учас­т­ниците да защитят правата си по съдебен ред. При извър­ш­ването на годиш­ните проверки за със­тоянието и пол­з­ването на земедел­с­ките земи от дър­жав­ния позем­лен фонд, отдадени под аренда за съз­даване и отг­леж­дане на трайни насаж­дения, е въведено задъл­жително изис­к­ване за извър­ш­ване и на теренна проверка, гласят още промените.

България

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...