Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Не само съседи ще участват в търговете за сградите в дворовете на старите ТКЗС-та

Свобод­ните имоти в стопан­с­ките дворове, върху които след 1 март 1991 г. са изг­радени сгради и/или съоръжения от час­тни лица или фирми, ще се обявяват за продажба само на общ търг, така че в тях ще учас­т­ват не само живеещите в съсед­с­тво или пол­з­ватели на част от тези имоти. Мотивът е, че така се дават равни въз­мож­ности за учас­тие на всички заин­тересовани лица, в условията на свободна кон­курен­ция. Промените са записани в Правил­ника за прилагане на Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, приети от пар­ламента тази година. Самият правил­ник беше одоб­рен на вчераш­ното заседание на Минис­тер­с­кия съвет С нап­равените корек­ции са раз­писани по-подробни правила и за провеж­дане на тър­говете за продажба на свобод­ните имоти в бив­шите стопан­ски дворове. Целта е да се раз­г­раничи процедурата за провеж­дане на търг за съседни имоти от тази за общите тър­гове. При тър­говете, на които могат да учас­т­ват само соб­с­т­веници на имоти — съседни на имотите, пред­ложени на търга, се рег­ламен­тират специални условия за учас­тие. Въвежда се изрично изис­к­ване за съз­даване на кон­курен­тна среда при провеж­дането им. Промените в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи. Рег­ламен­тиран е изричен ред за законосъоб­разно прик­люч­ване на админис­т­ратив­ното произ­вод­с­тво с годен за обжал­ване индивидуален админис­т­ративен акт. Това важи за случаите, в които минис­търът на земеделието, храните и горите не одобри изцяло или час­тично протокола на тръж­ната комисия за резул­татите от търга, с което ще се даде въз­мож­ност на учас­т­ниците да защитят правата си по съдебен ред. При извър­ш­ването на годиш­ните проверки за със­тоянието и пол­з­ването на земедел­с­ките земи от дър­жав­ния позем­лен фонд, отдадени под аренда за съз­даване и отг­леж­дане на трайни насаж­дения, е въведено задъл­жително изис­к­ване за извър­ш­ване и на теренна проверка, гласят още промените.

България

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...