Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Нов ценови шок с водата от 1 януари

Нов ценови шок с водата от 1 януари

Нов ценови шок с водата от 1 януари

Най-голямо е поскъпването в Кърджали- с 9,26 %, в столицата увеличението е с 6,74%

От 1 януари 2020 г. се пред­вижда увеличение на цените на ВиК услугите в почти цялата страна с между 0,1 и 9,26 процента. Док­лад, който беше раз­г­ледан днес на отк­рито заседание в Комисията за енер­гийно и водно регулиране /КЕВР/ показва, че Кър­джали е градът, в който се планира най-голямо пос­къп­ване на ВиК услугите — с 9,26 на сто. Най-малко се пред­вижда да се повишат цените на ВиК услугите в Плов­див — с 0,1 процента. За София-град се планира увеличение с 6,64 процента. Увеличението, пред­видено за Пер­ник, където в момента има проб­лем с водос­наб­дяването, е от 3,29 на сто в срав­нение с цените на ВиК услугите тази година. За друг район, където често има проб­леми по ВиК мрежата — Шумен, се пред­вижда увеличение с 3,71 на сто. За облас­тите Кър­джали, Видин, Габ­рово и Смолян увеличението на цените на ВиК услугите е между 6 и 9 процента в срав­нение с 2019 г. За Силис­тра и Доб­рич пред­ложеното увеличение е съот­ветно 4,27 и 2,75 процента, се посочва в док­лада на КЕВР. За област Раз­г­рад цените на ВиК услугите ще бъдат намалени. Според док­лада на КЕВР пред­ложението е за 3,65 лв./куб. м, но тъй като това е над социално поносимата цена е 3,42 лв./ куб. м, цените на ВиК услугите в Раз­г­рад от 1 януари 2020 г. ще бъде 3,42 лв./ куб. метър. Четири области — Хас­ково, Тър­говище, Кюс­тен­дил и Пазар­джик, са без приети бизнес-планове и за тях няма пред­с­тоящо увеличение на цените. Цената на водата в Пер­ник ще пос­къпне от 1 януари независимо, че градът е във воден режим. Това е така, защото увеличението пред­варително е заложено в 3-годишен биз­нес план на мес­т­ното ВиК, обясни Ивайло Кас­чиев, дирек­тор на дирек­ция в КЕВР след проведено заседание. По думите на екс­перта биз­нес планът на Пер­ник е изгот­вен от бив­шия вече управител на ВиК дружес­т­вото. Касичев призова отговор­ните инс­титуции да дадат някакви отговори наис­тина какво се е случило в Пер­ник. „След нап­равена от нас извън­редна проверка се вижда, че към лятото в язовир Студена започва да пос­тъпва много по-малко вода — с около 250% по-малко е бил притокът. Същев­ременно, до месец ноем­ври не е имало никаква промяна при подаването на водата както за битови, така и за промиш­лени нужди. Когато се обяви един режим, винаги започ­ват да нас­тъп­ват аварии“, обясни екс­пер­тът. Той е категоричен, че мрежата в Пер­ник не е била под­гот­вена за такъв режим. „Ако трябва да си дадем сметка какво се случва в Пер­ник, от гледна точка на КЕВР сме получили инфор­мация, че авариите по мрежата са се увеличили изк­лючително много. В момента дружес­т­вото има много по-големи раз­ходи, откол­кото са пред­видени по одоб­рения биз­нес план“, обясни Кас­чиев. „Мисля че е крайно време две минис­тер­с­тва да дадат отговор защо Пер­ник няма вода и какво се е случило през тази година. Крайно време е и прокуратурата да обяви някакви резул­тати”, призова Кас­чиев. Ако пот­ребителите имат проб­леми с качес­т­вото на услугата, могат да се обръщат към съда. В страната вече има подобни случаи, където съдът се е произ­несъл в полза на пот­ребителите и е коригирал нат­рупани суми, обясни екс­пер­тът. Окон­чател­ното решение за цените на ВиК услугите от 1 януари 2020 г. ще бъде взето на зак­рито заседание на КЕВР на 23 декем­ври, съобщи пред­седателят на КЕВР Иван Иванов. Меж­дув­ременно, бив­шият омбуд­с­ман Мая Манолова отп­рави призив към правител­с­т­вото и вод­ния регулатор да отложат пос­къп­ването и да наложат зам­разяване на цените за районите с ограничения във водоподаването. По изчис­ления на Манолова през пос­лед­ните три години цената на водата за софиянци нап­ример се е покачила с над 50% (от 1.82 лв. през 2017 г. до 2.75 лв. от Нова година).

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие