Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 8 пъти разликата между най-богатите и бедните у нас

8 пъти разликата между най-богатите и бедните у нас

8 пъти разликата между най-богатите и бедните у нас

Една трета от българите нямат пари да се топлят през зимата и така водим първото място в ЕС, отчита Евростат

Започва кръгла година и много европейски и световни политики прик­люч­ват днес и започ­ват нови планове с хоризонт 2030 и дори 2050. Светът преминава към дигитална, нис­ковъг­леродна, кръгова икономика “, заяви в предаването „Нашият ден” на БНР икономис­тът от УНСС Щерьо Ножаров. Той очерта динамич­ната глобална ситуация и фак­торите, които ще оказ­ват влияние върху бъл­гар­с­ката икономика, която на този етап не е нито нис­ковъг­леродна, нито дигитална, нито кръгова. “Стратегически инвес­титори се изтег­лят от Бъл­гария, само 10% от бъл­гар­с­ката икономика е на фон­довата борса, имаме увеличение на дела на сивата икономика — въп­реки усилията на правител­с­т­вото”, изтъкна Ножаров. Тъй като икономиката е основана върху остаряла кон­цеп­ция няма как да има висока въз­в­ращаемост, поради което се укрива реал­ното плащане на доходи и не се плащат реални осигуровки. Реал­ната покупателна способ­ност на населението е ниска. Нарас­тва чер­ният пазар на пет­ролни продукти Сериозен проб­лем е и нарас­т­ващото неравен­с­т­вото. Раз­ликата в Европейс­кия съюз между най-богатите и бед­ните е мак­симално 5 пъти, а в Бъл­гария дос­тигна 8 пъти. Увеличаващото се неравен­с­тво пог­лъща сред­ната класа, сочат икономичес­ките показатели. Процен­тът на бед­ност е около 39% — на прак­тика това е пог­лъщане на сред­ната класа от бед­ността. Редица региони раз­читат на въг­ледобива и енер­гоп­роиз­вод­с­т­вото, базирано върху ТЕЦ-ове – 45%, а тен­ден­цията е да намалява до 15% през 2035 година. Пред­вижда се ТЕЦ-овете да преминават на газ, а това ще оскъпи произ­вод­с­т­вото 4 пъти.,коментира енер­гий­ният екс­перт професор Атанас Тасев. През 2018 г. 7% от населението на ЕС посочва, че не може да си поз­воли да отоп­лява дос­татъчно своите домове. Това сочат пуб­ликувани вчера данни на статис­тичес­ката служба Еврос­тат. Ситуацията в страните членки на ЕС варира. Най-големият дял на хора, които каз­ват, че не могат да си поз­волят адек­ватно отоп­ление на дома си е регис­т­риран в Бъл­гария – 34%. След­ват Литва (28%), Гър­ция (23%), Кипър (22%), Пор­тугалия (19%) и Италия (14%). Най-ниски дялове (около 2%) са регис­т­рирани пък в Авс­т­рия, Фин­лан­дия, Люк­сем­бург, Холан­дия, Естония и Швеция.

България

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...