Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Срокът за привеж­дане на дей­ността на тър­гов­ците, които изпол­з­ват соф­туер за управ­ление на продаж­бите (СУПТО), с изис­к­ванията на Наредба Н-18 няма да бъде удъл­жаван. Това стана ясно на среща между екс­перти та Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) и Бъл­гар­с­ката асоциация по инфор­мационни тех­нологии (БАИТ), на която присъс­т­ваха раз­работ­чици на соф­туер за управ­ление на продаж­бите, инфор­мира приход­ната аген­ция. Специалис­тите на НАП съоб­щиха, че към момента има над 500 регис­т­рирани соф­туери за продаж­бите и процесът продъл­жава интен­зивно. По думите на соф­туерни раз­работ­чици, част от клиен­тите отлагат внед­ряването на новите прог­рамни продукти, като това ги пос­тавя под риск от сан­к­ции. На срещата бяха комен­тирани и някои тех­нически въп­роси, които ще бъдат обоб­щени от БАИТ и предос­тавени на НАП за отговор. От приход­ната аген­ция припом­нят, че до края на януари всеки биз­нес, изпол­з­ващ соф­туер за управ­ление на продаж­бите, трябва да го приведе в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията на наред­бата за касовите апарати. Лицата, които отговарят на изис­к­ванията на наред­бата (чиито продажби в брой са под 5% от приходите и за които са изпъл­нени два от трите критерия — приходи от продажби над 16 млн. лева, стой­ност на активите по баланс над 8 млн. лева и пер­сонал от над 50 души) и са изб­рали да изпол­з­ват СУПТО, който съз­дава стан­дар­тизиран одитор­ски файл, трябва да съоб­разят дей­ността си с изис­к­ванията на Наредба Н-18 до 31 март 2020 г. Лицата, изб­рали алтер­натив­ната въз­мож­ност за отчитане на извър­ш­ваните продажби – СУПТО със стан­дар­тизиран одитор­ски файл, трябва да уведомят за това НАП по елек­т­ронен път до 31 януари 2020 г.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...