Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Жените у нас получават с 13,6% по-малко заплащане от мъжете

Жените у нас получават с 13,6% по-малко заплащане от мъжете

Жените у нас получават с 13,6% по-малко заплащане от мъжете

Още по драматична е разликата при пенсиониране - нежният пол е с 40 % по-малко пари за старост

Раз­ликата в зап­лащането варира значително по страни в ЕС, като през 2017 тя е била най-голяма в Естония (25,6%), Чехия (21,1%) и Гер­мания (21%). Най-малки са били раз­личията в Румъния (3,5%), Италия и Люк­сем­бург (5%). В Бъл­гария раз­ликата е била 13,6%, сочат данни на Еврос­тат. В някои страни от ЕС срав­нително по-малката раз­лика в зап­лащането е свър­зана с по-слабото учас­тие на жените на пазара на труда. По-високите раз­лики в зап­лащането обик­новено се срещат там, където жените работят в по-голяма степен почасово или където има кон­цен­т­рация на жени в ограничен брой професии. Жените полагат средно повече часове неп­латен труд, като те оказ­ват грижи за членовете на семейс­т­вото си и вър­шат домакин­ска работа. Мъжете пък имат повече часове платен труд: само 8,7% от мъжете в ЕС работят на непълен работен ден, в срав­нение с 31,3% от жените. Като цяло жените имат повече работни часове за сед­мица от мъжете. Раз­ликата в зап­лащането става още по-голяма, ако пог­лед­нем отвъд почасовата раз­лика и раз­г­ледаме общите доходи. Това е така, защото не само че жените получават по-малко на всеки час, но и те полагат по-малко часове платен труд, а също и по-малко жени са наети на пазара на труда. Всички тези обс­тоятел­с­тва водят до близо 40% раз­лика в общите доходи на мъжете и жените (за 2014). Паузите в професионал­ното раз­витие са много по-често срещани при жените, откол­кото при мъжете, като част от тех­ните решения за кариерата са пов­лияни от поемането от тяхна страна на отговор­ности в семейс­т­вото. Около 30% от общата раз­лика в зап­лащането може да бъде обяс­нена с преимущес­т­веното присъс­т­вие на жени в някои по-ниско платени сек­тори като полагането на грижи, продаж­бите и образованието. Все още има професии като научно-технологичната работа и инженер­ните професии, където делът на заетите мъже е над 80%. Жените също така заемат по-малко мени­джър­ски позиции: по-малко от 7% от глав­ните изпъл­нителни дирек­тори на големи ком­пании са жени. Дан­ните на Еврос­тат показ­ват, че жените мени­джъри са в особена неб­лагоп­риятна позиция по отношение на зап­лащането: те получават 23% по-малко на час от мъжете мени­джъри. Ситуацията се влошава още повече, когато жените се пен­сионират: пен­сията им е с около 40% по-ниска от тази на мъжете. Евродепутатите обсъдиха в понедел­ник начините за преодоляване на раз­ликата в зап­лащането на жените и мъжете, като нас­тояха Комисията незабавно да пред­ложи правно обвър­з­ващи мерки. Пред­седателят на ЕК Урсула фон дер Лейен се ангажира да адресира проб­лема в рам­ките на пред­с­тоящата стратегия за равен­с­тво между половете.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...