Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта намери виновник за скъпото свинско месо у нас

Властта намери виновник за скъпото свинско месо у нас

Властта намери виновник за скъпото свинско месо у нас

Основен фак­тор за нарас­т­ването на цените на свин­с­кото месо в Европейс­кия съюз, а оттам и в Бъл­гария е засиленото тър­сене от Китай. Най-големия пот­ребител на свин­ско месо в световен мащаб е Китай, чието поголовие от свине е засег­нато от АЧС. Избух­ването на африкан­с­ката чума по свинете в Азия оказва силно влияние върху пазарите на месо, съоб­щават от аграр­ното минис­тер­с­тво. По данни на Сис­темата за агропазарна инфор­мация (САПИ) за пазара на свин­ско месо у нас за 2019 г. сред­ната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло. Наб­людава се покач­ване на ценовите стой­ности, под влияние на раз­витието на европейс­кия пазар, както и вслед­с­т­вие на негатив­ния ефект от въз­ник­ването на огнища на африкан­ска чума по свинете в Бъл­гария. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите. По-чувствително е покач­ването на сред­ните изкупни цени на угоени прасета в пос­лед­ните 2 месеца на 2019 г. Покач­ването на цената през декем­ври 2019 г. дос­тига до 32,1% спрямо цената през декем­ври 2018 г. Стой­нос­тите варират за раз­лич­ните области, като по-слабо изразено е в Благоев­г­рад и Кюс­тен­дил, нап­ример, с 4,9%, докато в Кър­джали дос­тига 43,4%. В крат­кос­рочен план, значител­ното увеличение на тър­сенето на месо в Китай се очаква да доведе до пренасоч­ване на тър­говията към Китай, особено за свин­с­кото месо, но също така и за други видове месо. Това ще продължи да оказва натиск за повишение на цените на свин­с­кото месо както на светов­ния, така и на европейс­кия пазар. Прог­нозата на ЕК е тен­ден­цията на покач­ване на цените да продължи и през 2020 г., като те могат да пад­нат рязко в зависимост от скоростта на въз­с­тановяване на китайс­кото произ­вод­с­тво и доколко ще нарасне произ­вод­с­т­вото в кон­куренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...