Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Поправките на Валери Симеонов за хазарта минаха на първо четене

Поправките на Валери Симеонов за хазарта минаха на първо четене

Поправките на Валери Симеонов за хазарта минаха на първо четене

Засега не е ясно дали законопроектът ще трябва да премине през ратификация в Брюксел

Пар­ламен­тът прие на първо четене промените, внесени от лидера на НФСБ Валери Симеонов, в Закона за хазарта. Поп­рав­ките бяха одоб­рени със 116 гласа „за“, двама бяха „против“, а 68 се въз­дъражаха, съоб­щава Аген­ция „Фокус“. По време на дебатите в бюджет­ната комисия от миналата сед­мица обаче стана ясно, че вероятно тек­с­тът ще бъде изп­ратен за нотификация в Брюк­сел. Такъв бил редът по прин­цип, обясни пред­седателят на комисията Менда Стоянова. По думите й ще бъде изп­ратено запит­ване до Минис­тер­с­тво на финан­сите. Засега няма повече инфор­мация относно евен­туал­ната ратификация. Законът беше приет на първо четене на фона на акции на прокуратурата в Дър­жав­ната комисия по хазарта, офисите на фир­мите на Васил Бож­ков, който стои зад двете най-големи лотарийни игри, както и в помещенията на “Национална лотария“. Това даде повод на депутата от БСП Антон Кутев да обяви, че с този син­х­рон дър­жавата дейс­тва като организирана прес­тъпна група, която отнема биз­неси. “Не съм се срещал с Бож­ков, не съм говорил с него, не защитавам неговите интереси, но съм притес­нен докъде ще стигне това. Ще има тежки пос­ледици“, допълни той. По време на дебатите най-активни бяха депутатите от БСП, които обявиха, че ще гласуват въз­дър­жал се. Аргумен­тите им са, че се ограничават само лотарий­ните игри, а не всички хазар­тни игри. Валери Симеонов обясни, че лотарий­ните игри са най-опасни, защото имат над 50% дял в хазарта. “А и все от някъде трябва да се започне“, допълни той. Симеонов посъветва колегите си от БСП да внесат и те свой пред­ложения за ограничаване на хазарта. В отговор Антон Кутев от БСП обяви, че между първо и второ четене на закона ще пред­ложи раз­ширяване на обх­вата на дър­жав­ния кон­т­рол върху хазарта, като той обх­ване и казината. “Ще следя с интерес как ще реагирате на тях“, каза Кутев по адрес на Симеонов. На някол­кото въп­роса защо промените се правят сега Симеонов обяви, че причината е в избух­налия преди няколко месеца скан­дал, от който ставало ясно, че дър­жавата е била сериозно ощетена от организаторите на лотарийни игри. По този повод Румен Гечев от БСП посочи, че това само доказва, че Дър­жав­ната комисия по хазарта и всички кон­т­ролни органи не си вър­шат работата. “Къде са дър­жав­ните инс­титуции, които са допус­нали загуби за стотици милиони? НАП, Минис­тер­с­тво на финан­сите, не едното — двете очи са си зат­ворили. Аген­цията по хазарта е пълна с дирек­ции, само няма дирек­ция “Водоп­лаващи птици“, но няма кон­т­рол“, обобщи той. Поп­рав­ките на Симеонов заб­раняват организирането на хазар­тни игри, раз­п­рос­т­ранението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазар­тни игри от лица или обекти или вериги от обекти без съот­вет­ния лиценз. Тек­с­товете пред­виж­дат лотарийни игри, с изк­лючение на том­бола, бинго, кено или тех­ните раз­новид­ности, да могат да се организират само от Дър­жав­ното пред­п­риятие „Бъл­гар­ски спор­тен тотализатор“ след получаване на съот­вет­ния лиценз. Според вносителя промените се налагат заради укриване на такси от страна на операторите в раз­мер на близо 600 млн. лева. Според друга промян лотарий­ните билети ще се продават само в лицен­зирани пун­к­тове, а не както сега — нав­сякъде. Освен това тези пун­к­тове трябва да отс­тоят на 300 метра от училищата. Това изис­к­ване в момента важи само за казината.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...