Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Най-големите фирми в машиностроенето спряха работа

Най-големите фирми в машиностроенето спряха работа

Най-големите фирми в машиностроенето спряха работа

Бъл­гар­с­ката бран­шова камара машинос­т­роене съобщи, че най-големите фирми, под­дос­тав­чици за автомобилос­т­роенето, спират временно работа заради извън­ред­ното положение, въведено във връзка с раз­п­рос­т­ранението на коронавируса. Причините са спрени произ­вод­с­т­вата на европейс­ките автомобилоп­роиз­водители и дос­тав­чици и невъз­мож­ност за осигуряване безопас­ността на работещите. “Линамар Бъл­гария“, Русе (“Мон­тюпе“) засега е обявила, че спира работа от 30 март до 10 април. “ВИТТЕ Аутомотив“, Русе е пус­нала в отпуск 30% от работ­ниците си между 16 и 20 март, а от 23 до 27 март други 30%. Спира работа цялото произ­вод­с­тво от 30 март, засега обявено за две сед­мици. Опасенията на ръковод­с­т­вото са, че китайс­ките под­дос­тав­чици въз­с­тановяват произ­вод­с­т­вото си, а под­дос­тав­чиците (кон­куренти) от Мек­сико не са спирали работа и вероят­ността да бъдат измес­тени от тях е много голяма. Както вече беше съоб­щено, “Язаки“ спира работа изцяло в двата завода за две сед­мици — поради въведеното извън­редно положение и времен­ното спиране на произ­вод­с­т­вото в заводите на клиен­тите им. Кораборемон­т­ните пред­п­риятия също са без работа, се казва в съоб­щението. “Бур­гас­ката корабос­т­роител­ница“ има договор с Русия за ремонт на определени кораби по график. Рус­ките специалисти, които трябва да присъс­т­ват и кон­сул­тират дей­нос­тите по ремонта, не могат да дой­дат в Бъл­гария. Договорът за ремонт на руски кораби не е прек­ратен, но изпъл­нението му се отлага неоп­ределено във времето. Забавят се и срокове за дос­тавка на материали от запад­ните страни. Вместо за 1012 дни дос­тав­ките стават за 2025 дни. Най-големият кораборемон­тен завод “Одесос“, Варна в момента довър­шва ремонта на кораб, но не е ясно кога и как ще прис­тиг­нат други кораби за ремонт, за които има договор, тъй като от тези страни не могат да прис­тиг­нат специалисти, кон­т­ролиращи ремонта. “Корабно машинос­т­роене“, Варна — спира работа за две сед­мици. Не може да екс­педира изработена продук­ция за Италия.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...