Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Синьото гориво поевтинява с 40,49 % от 1 април, но парното едва с 8 до 25%

Синьото гориво поевтинява с 40,49 % от 1 април, но парното едва с 8 до 25%

Синьото гориво поевтинява с 40,49 % от 1 април, но парното едва с 8 до 25%

КЕВР отказа да намали цената на еленергията, защото за Фонд “Сигурност на енергийната система“ /ФСЕС/ възникнали допълнителни разходи

Поради пред­виденото намаление на цената на природ­ния газ с 40,49 на сто от 1 април, Комисията за енер­гийно и водно регулиране /КЕВР/ пред­лага да се понижат цените на пар­ното и топ­лата вода в страната с между 8 и 25 процента пак от тази дата, съоб­щават от БТА. В сградата на КЕВР вчера се със­тоя отк­рито заседание, на което бяха допус­нати един­с­т­вено пред­с­тавители на дружес­т­вата от сек­тора “Топ­лоенер­гетика“ заради ограничаването на раз­п­рос­т­ранението на COVID-19. Заседанието беше предавано онлайн на страницата на КЕВР. Изпъл­нител­ният дирек­тор на “Топлофикация-София“ Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, който се включи по Скайп, каза, че не въз­разява относно пред­ложението на регулатора цената на топ­лин­ната енер­гия в София да поев­тинее с 25,14 процента. По думите му от столич­ното топ­лофикационно дружес­тво един­с­т­вено смятат, че цената на елек­т­роенер­гията няма да бъде релеван­тна през след­ващите три месеца. Изпъл­нител­ният дирек­тор на “Топлофикация-Бургас“ Хрис­тиян Илиев, който също се включи по Скайп, заяви, че няма въз­ражения срещу пред­ложението цената на топ­лин­ната енер­гия в Бур­гас от 1 април да бъде по-ниска с 16,4 процента. Михаил Ковачев, който е изпъл­нителен дирек­тор на “Топлофикация-Разград“, също няма забележки срещу пред­ложеното понижение на цената с 16 на сто. Пред­ложението на КЕВР е цената на топ­лин­ната енер­гия в София да поев­тинее с 25,14 процента. В Плов­див се пред­лага намаление на цената с 14,8 на сто, в Бур­гас — с 16,4 процента, във Варна — със 7,8 на сто, във Враца — с 21,3 на сто, във Велико Тър­ново– с 16,6 процента, в Раз­г­рад — с 16 на сто. Въп­реки намалението на цената на природ­ния газ с над 40 процента, цената на елек­т­роенер­гията ще остане неп­роменена от 1 април, съоб­щава още БТА. По време на ценовия период за Фонд “Сигур­ност на енер­гий­ната сис­тема“ /ФСЕС/ са въз­ник­нали допъл­нителни раз­ходи, които са съиз­мерими със спес­тените, каза вчера пред­седателят на Управител­ния съвет на ФСЕС Диан Чер­вен­кон­дев по време на отк­ритото заседание на Комисията за енер­гийно и водно регулиране /КЕВР/. Със заповед на минис­търа на енер­гетиката се налага на “ТЕЦ Марица изток 2ЕАД допъл­нително задъл­жение за обс­луж­ване на общес­т­вото. То се със­тои в предос­тавяне на Национал­ната елек­т­рическа ком­пания /НЕК/ на допъл­нителни количес­тва елек­т­рическа енер­гия за задоволяване на нуж­дите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. — 30.06.2020 г. в раз­мер до 1 981 420 MWh. Заповедта се издава, защото трябва да се задоволят нуж­дите на регулирания пазар, рес­пек­тивно за гаран­тиране на неп­рекъс­натостта на дос­тав­ките на елек­т­рическа енер­гия. От КЕВР също считат, че цената на елек­т­ричес­ката енер­гия от 1 април не би след­вало да се променя.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...