Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 200 хил. души досега са подали данъчните си декларации

200 хил. души досега са подали данъчните си декларации

200 хил. души досега са подали данъчните си декларации

Над 200 хил. души са подали годиш­ните си данъчни дек­ларации за облагане на доходите, съоб­щиха от Национална аген­ция за приходите (НАП). Край­ната дата за подаването на дек­ларации за доходите на физически лица е 30 април, а срокът на дек­лариране за юридичес­ките лица и еднолич­ните тър­говци беше удъл­жен до края на юни 2020 г, напом­нят от приход­ната аген­ция. 16 хил. граж­дани са се въз­пол­з­вали от 5% отс­тъпка, като са подали фор­муляра си по елек­т­ронен път и са платили данъка върху доходите до края на март. 80% от всички дек­ларации за доходите са подадени по елек­т­ронен път — с пер­сонален иден­тификационен код (ПИК) или с елек­т­ронен под­пис, сочат обоб­щени данни на приход­ната аген­ция. 860 хил. граж­дани вече имат пер­сонален код от НАП, като могат да го изпол­з­ват за 35 елек­т­ронни услуги, предос­тавяни от приход­ната админис­т­рация. Издаването на нов ПИК се извър­шва само в офис на НАП в рам­ките на няколко минути. От съоб­ражения за сигур­ност, той се дава лично на клиента или на упъл­номощено от него лице в запечатан плик, защото всички дейс­т­вия извър­шени с ПИК, включително подаване на дек­ларации и документи, се считат за саморъчно под­писани. Вече издаден, но заб­равен или изгубен пер­сонален код може да бъде сменен с обаж­дане на инфор­мацион­ния телефон на НАП 0700 18 700. Национал­ната аген­ция за приходите призовава отново своите клиен­тите при въз­мож­ност да отложат посещенията си в офис на ведом­с­т­вото до преус­тановяването на извън­ред­ното положение, като дотогава изпол­з­ват елек­т­рон­ните услуги, дос­тъпни на сайта на ведом­с­т­вото.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие