Кризата доведе и до таксиметров бунт в столицата

Кризата доведе и до таксиметров бунт в столицата

Шофьорите се оплакват, че заради извънредното положение и резкия спад на клиенти, ще последват фалити

Так­симет­рови шофьори излязоха вчера на протест и окупираха прос­т­ран­с­т­вото около храм-паметник “Алек­сан­дър Нев­ски“ в столич­ния цен­тър. Шофьорите се опасяват, че заради въведеното извън­редно положение и рез­кия спад на клиенти, ще пос­лед­ват масови фалити. По сметки на бранша от 6000 коли в столицата в момента на работа излизат не повече от 2000. „Ние сме най-големите данъкоп­латци в страната и трябва да бъдем под­к­репени в този труден момент когато раз­ходите ни са в пъти по-малко от приходите“. Това каза так­симет­ровият шофьор Петър Караиванов, който е съор­ганизатор на демон­с­т­рацията по време на пан­демия. „В момента, в тази криза, в това извън­редно положение, искаме ваучери за 1000 лв. — за гориво, за сер­виз, за ремонт на колите, за ЦДП и за всички текущи раз­ходи“, посочи водачът на жълт автомобил, цитиран от БГНЕС. Шофьорите поис­каха так­ситата да имат право да се движат в бус лен­тите, както и да се осигури зона за сигур­ност в автомобилите, както е по света. „Искаме защита и от полицията. Не да ни каз­ват, че не им е в правомощията, когато клиент не иска да си плати смет­ката или някой пиян ни прави проб­лем“, добави още Караиванов. Той каза, че град­с­кият тран­с­порт е опасен за здравето и е необ­ходимо той да бъде намален. Според него пред­п­риетите мерки от дър­жавата са половин­чати и не се спаз­ват от всички. Той посочи и другият болез­нен проб­лем за тях – нис­ките тарифи, на които возят и под­черта, че те не са пипани от 8 години, а през това време всички цени са се повишили. „Днев­ната тарифа трябва да е 1.60 лв., а нощ­ната — 2 лв. Пър­воначал­ната такса нав­сякъде се определя на цената на два билета, следователно става 3,20 лв. пър­воначална такса и 80 ст. за прес­той“, обясни още Караиванов. Колегата им Ангел Атанасов е дошъл да под­к­репи исканията на протес­тиращите и не може да си обясни защо точно сега правят тази демон­с­т­рация, при условие, че тези проб­леми не същес­т­вуват от днес. Той каза, че обмисля да смени професията, защото печал­бите драс­тично са намалели. Докато те протес­тираха на жъл­тите павета пред „Алек­сан­дър Нев­ски“ в Минис­тер­с­кия съвет вър­веше среща с пред­с­тавители на бранша. Стана ясно, че дър­жавата е поела ангажимент да обсъди проб­лемите и по този повод организаторите със­тавиха списък, който ще бъде предаден на общината. „Ще има помощи, които тепърва ще бъдат детай­лизирани. В бъдеще може би ще е необ­ходима и още помощ“, обясни Атанас Шар­ков и призова цялото общес­тво да бъде солидарно.