Фирма на НОИ получава обезщетения от... НОИ

Фирма на НОИ получава обезщетения от... НОИ

Държавната “Профилактика, рехабилитация и отдих“ взема 420 000 лева по схемата 60/40

“Профилак­тика, рехабилитация и отдих“ ЕАД — дър­жавно дружес­тво, ще получи дър­жавна помощ по схемата, станала извес­тна като 60/40. Интерес­ното е, че в случая ком­панията е 100% соб­с­т­веност на Национал­ния осигурителен инс­титут и според правилата на прог­рамата то ще получи своята помощ от… Национал­ния осигурителен инс­титут. При прег­лед на списъците за одоб­рените за помощта ком­пании може да се види, че дружес­т­вото взема почти 420 000 лв. за малко над 650 души. Плащането е станало на три отделни транша, като пос­лед­ният е за над 190 000 лв. Парите са раз­п­ределени за всич­ките седем дейс­т­ващи клона на ком­панията — Бур­гас, Баня, Вър­шец, Павел баня, Минерални бани, Габ­рово и Боровец. Бърз прег­лед на интер­нет страницата на дружес­т­вото показва, че “Профилак­тика, рехабилитация и отдих“ е лицен­зиран тур­ператор, който е основен изпъл­нител на прог­рамата на НОИ за профилак­тика и рехабилитация на осигурените лица. По смисъла на правилата на прог­рамата ком­панията има пъл­ното право да кан­дидат­с­тва и да бъде одоб­рена за помощта. Тя е тър­гов­ско дружес­тво и тъй като извър­шва хотелиер­ска дей­ност, е билa зат­воренa по време на извън­ред­ното положение. Съв­сем друг е въп­росът дали дър­жавата трябва да прех­върля едни пари от единия си джоб в другия. Припом­няме, че НОИ беше допъл­нително под­к­репен с един милиард лева след актуализацията на бюджета. Парите трябва да финан­сират именно прог­рамата 60/40. В края на април стана ясно, че общин­с­ката фирма “Цен­тър за град­ска мобил­ност“ пък ще получи близо 370 000 лв. за над 900 свои служители по мяр­ката. Ком­панията е 100% соб­с­т­веност на Столич­ната община и отговаря за пар­кирането и град­с­кия тран­с­порт в София. Припом­няме, че мяр­ката 60/40 цели да под­помогне заетостта, като дър­жавата изп­лаща 60% от брут­ната зап­лата на работ­ниците от засег­нати от кризата пред­п­риятия, както и 60% от осигуров­ката, дъл­жима от работодателя. В замяна фир­мите плащат останалата част от зап­латата и осигуров­ките и се ангажират да не освобож­дават работ­ниците си за определен период от време след получаването на помощта. В противен случай ще трябва да я вър­нат. Многок­ратно беше напом­няно, че мяр­ката е без­въз­мез­дна и че реално работи и дос­тига до биз­неса.