PR на властта: 240 000 работни места се запазват по мярката 60/40

PR на властта: 240 000 работни места се запазват по мярката 60/40

Почти 240 000 работни места ще бъдат запазени благодарение на мяр­ката 60/40, съоб­щиха от социал­ното минис­тер­с­тво. До момента в Аген­цията по заетостта са пос­тъпили 14 351 заяв­ления от работодатели за получаване на ком­пен­сация за запаз­ване на заетостта на техни служители. Вчера Минис­тер­с­кият съвет реши кан­дидат­с­т­ването за дър­жав­ната помощ да се удължи до 30 юни, а плащанията — до края на юли. Пред­п­риятията могат да получат сред­с­тва за до три месеца. Национал­ният осигурителен инс­титут (НОИ) е превел ком­пен­сации в раз­мер на близо 53 млн.лв. на 8 516 ком­пании. Със сред­с­т­вата ще бъдат изп­латени 60% от въз­наг­раж­денията и осигуров­ките на 131 727 служители. Останалите 40% се поемат от работодателите. Само при пос­лед­ния транш са преведени около 8 млн.лв. за запаз­ване на заетостта на 15 893 работ­ници от над 900 пред­п­риятия.