Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) От Добруджа до Лудогорието положението с добивите е трагично

От Добруджа до Лудогорието положението с добивите е трагично

От Добруджа до Лудогорието положението с добивите е трагично

Много ни е тревожна жът­вата тази година, каза по БНР Мариела Йор­данова, зър­ноп­роиз­водител и член на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Абсурд: Най-плодородната земя у нас дава най-ниски добиви Официал­ното отк­риване на таз­годиш­ната жът­вена кам­пания и зажън­ването на ръжта по меж­дународ­ния проект “Хляб на мира“ беше отменено заради коронавируса, а пър­вите резул­тати от събирането на зър­нената реколта не са добри. В Доб­ру­джа става дума за добиви от 0 до 300 кг/дка пшеница от декар и положението там е повече от трагично, някъде има по-добри добиви на ечемик. В Лудогорието очак­ваните количес­тва са между 300 и 500 кг/дка, инфор­мира Мариела Йор­данова „Сега влизаме в рапицата и там надеж­дата не е особено голяма. Малко по-добре е в Северозападна и части от Южна Бъл­гария, където добивите са по-прилични. Много е зле положението в Бур­гас, Сливен, Ямбол, Нова Загора. Вече сме притес­нени и за пролет­ниците, на които въз­лагахме големи надежди. От това засушаване вече страдат царевицатаа, слън­чог­ледът и другите пролетни кул­тури. Надяваме се прог­нозите за тол­кова сухо и горещо лято да не се сбъд­нат.“ Никой не е допус­кал, пред­полагал в най-големите си кош­мари, че ще се случи такава тежка суша и такъв провал на рекол­тата, каза още бран­шовикът. Пред­с­тавителят на зър­нения сек­тор заяви, че по-малките количес­тва не означават дирек­тно по-високи цени, тъй като зър­ното е бор­сова стока, а Бъл­гария не е решаващ фак­тор и играч в бор­совите сделки. „Печалба няма да има. Става въп­рос за големи загуби, особено в районите, където сушата е била най-тежка и са били засег­нати от сланите през март. Инвес­тиции в зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото тази година няма да има. Дано да няма социално нап­режение, защото в много райони соб­с­т­вениците на земедел­ска земя раз­читат на рен­тите, за да си пок­рият битовите и комунални раз­ходи през зимата. Истината ще лъсне с пълна сила, защото нивата на рен­тите и цените на земедел­ска земя към този момент и през пос­лед­ните няколко години вече не са пазарно оправ­дани. Това е заради тежка кон­курен­ция, ескалиращо над­п­ревар­ване за земя“, казва Мариела Йор­данова. Йор­данова комен­тира и защо зър­ноп­роиз­водителите не раз­читат на зас­т­раховател­ните ком­пании в такива тежки години като тази. Тя сподели, че знае само за една ком­пания, която пред­лага зас­т­раховка за суша, което определи като „плахи опити“. Управ­ление на риска от климатични аномалии няма. Нито дър­жавата, нито ние като бран­шови организации сме изг­радили такава сис­тема за управ­ление на риска, заяви Мариела Йор­данова. „Освен произ­водители и пол­з­ватели на земя, ние сме и работодатели. Хиляди хора зависят от нашите решения, а тази година и от нашата психическа устой­чивост “, каза още йор­данова.

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...