Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Един­с­т­вената номинация за нов пред­седател на Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) се оттегля по искане на самия Пламен Младенов­ски, който бе пред­ложение на ГЕРБ и се считаше за сигурен за поста. Това заяви пред­седателят на пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия Вален­тин Николов пред БНР в понедел­ник. Младенов­ски в момента е дирек­тор на дирек­ция “Елек­тро и топ­лоенер­гетика“ в КЕВР и дори за да може да бъде пред­ложен за поста бяха променени изис­к­ванията за професионален стаж за поста и той да е пет вместо седем години. “Той е екс­перт и иска да почув­с­тва по-широка под­к­репа, защото е важно регулаторът да се чув­с­тва независим! След като всички, особено кръгът “Манолова“, започ­наха злос­тно да оспор­ват не неговата екс­пер­тиза, а това, че едва ли не законът е бил променен заради него и че едва ли не ще бъде пос­лушко, в крайна сметка явно са го демотивирали“, обясни Николов. Реално Манолова още при промяната на изис­к­ванията за регулатор­ния шеф, заяви, че тя се прави за човек с инициали П.М. Младенов­ски обаче е считан за професионалист и дори при гласуването на въп­рос­ната корек­ция всички депутати се обединиха около мнението, че регулаторът има нужда от млади специалисти с модерно мис­лене и пет години стаж са напълно дос­татъчни. Самият Младенов­ски още не е обявил пуб­лично мотивите си за оттег­лянето от над­п­реварата. Така наново започва процедурата за номинации за избор на пред­седател на КЕВР. Дотогава на поста остава Иван Иванов, чийто ман­дат изтече през април. Процедурата за под­мяната на четирима от членовете на комисията — двама енер­гийни и по един воден и икономически комисари продъл­жва с изс­луш­ване на пред­ложените кан­дидатури. Сред тях са трима досегашни членове — Димитър Коч­ков като един­с­т­вено и поради тази причина сигурно наз­начение за воден комисар, Евгения Харитонова — номинация на ГЕРБ, Владко Владимиров, който е издиг­нат от депутата и пред­седател на НФСБ Валери Симеонов. ГЕРБ има още две номинация за енер­гиен комисар — на нас­тоящия член на ръковод­с­т­вото на общин­с­кото дружес­тво “Топлофикация-София“ Вален­тин Тер­зийски, който е бивш шеф на топ­лофикации на биз­нес­мена Христо Ковачки. Другият пред­ложен за енер­гиен комисар от управ­ляващата пар­тия е работещият в “Бъл­гар­ски енер­гиен хол­динг“ Георги Доб­рев, който ще се бори и за икономически комисар. Кан­дидат за поста, но пред­ложен от “Воля“, е и Кремен Геор­гиев, който бе шеф на столич­ната топ­лофикация и също се свър­зва с биз­неса на Ковачки. Номинацията на ГЕРБ за икономически комисар е на бив­шия кмет на софийс­кия район “Лозенец“ Любомир Дреков. Третото пред­ложение за този пост е на БСП и е на един от предиш­ните дирек­тори на “Бул­гар­газ“ Любомир Ден­чев. За сряда е нас­рочено изс­луш­ването на кан­дидатите в пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...