Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Производството, оборотът в търговията и износът се свиват драстично през април

Производството, оборотът в търговията и износът се свиват драстично през април

Производството, оборотът в търговията и износът се свиват драстично през април

Индек­сът на промиш­леното произ­вод­с­тво, оборотът в тър­говията на дребно и раз­мерът на износа бележат сериозен спад през април тази година в срав­нение със същия месец на миналата година, показ­ват ключовите за промиш­леността данни, раз­п­рос­т­ранени вчера от Национал­ния статис­тически инс­титут. Това не е изненад­ващо пред­вид факта, че април стана пър­вият цял месец, минал под знака на въведеното извън­редно положение заради пан­демията от коронавирус. През април 2020 г. оборотът в тър­говията на дребно намалява с 19.9% в срав­нение със същия месец на пред­ход­ната година. Най-сериозен е спадът на оборота при тър­говията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%), което се обяс­нява с ограниченията в пътуванията заради пан­демията от коронавирус. При индекса на промиш­леното произ­вод­с­тво е регис­т­риран спад от 15.7% спрямо април 2019 година. При строител­ната продук­ция спадът е 15 на сто. През април 2020 г. общият показател на доверие на пот­ребителите се понижава със 17.4 пун­кта спрямо рав­нището отп­реди три месеца. Мненията на пот­ребителите за раз­витието на общата икономическа ситуация в страната през пос­лед­ните дванадесет месеца, както и прог­нозите им за след­ващите дванадесет месеца са по-песимистични спрямо пред­ход­ното наб­людение, в резул­тат на което балан­совите показатели намаляват съот­ветно с 23.9 и 18.7 пун­кта. Тър­гов­с­кото салдо за април 2020 г. е положително в раз­мер на 120.2 млн. евро при дефицит от 222.1 млн. евро за април 2019 година. За януари — април 2020 г. тър­гов­с­кото салдо е отрицателно в раз­мер на 95.1 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 569.3 млн. евро (0.9% от БВП)² за същия период на 2019 година. Износът намалява с 18%, а вносът с почти 30 на сто. През май 2020 г. хар­монизираният индекс на пот­ребител­с­ките цени се увеличава с 1% в срав­нение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение на цените е регис­т­рирано в група “Хранителни продукти и безал­кохолни напитки“ — с 6%. Най-голямо намалениe на цените е регис­т­рирано в групата “Тран­с­порт“ — с 8.6%.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...