Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Рентата може да взриви социалният мир в Добруджа

Рентата може да взриви социалният мир в Добруджа

На фона на почти пропадналата реколта в района очакванията на собствениците на земя за високи ренти не се променят

Доб­ричка област продъл­жава да държи пър­вен­с­тво по раз­мера на рен­тите у нас. Сред­ната цена през 2019 г. е била 87 лв./дка, показва изс­лед­ване на статис­тичес­кия инс­титут. Най-високи са показателите в община Бал­чик, в която соб­с­т­вениците на земя са получили средно по 95 лв./дка. Главолом­ното над­даване през пос­лед­ните години доведе до ренти без икономическа логика, заяви Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. Соб­с­т­вениците на земя получаваха от 80 до 120 лв./дка. През нас­тоящата година проб­лемите в позем­лените отношения ще станат още по-изострени и крис­тално ясни, категорични са и земедел­с­ките стопани. Защото според тях раз­ходите за ренти у нас са най-малко три пъти по-високи в срав­нение с тези в страните от ЕС. А когато говорим за Доб­ру­джа, там кар­тината става още по-драматична: Първо – сред­ната рента в Доб­ричка област е със 77,6 % по-висока спрямо тази в останалите райони на страната, където се изп­лаща по 49 лв./дка, показ­ват дан­ните на Териториал­ното статис­тическо бюро. И второ – съсипаната от суша реколта, пос­лед­с­т­вията от която са неиз­б­роими и от която трябва да се изведе печалба. Големият въп­рос е как? В момента ком­бай­ните прибират зър­ното от 1 млн. 245 хил. дка с пшеница. Добивите обаче са от 0 до 300 кг/дка, обяви Радос­тина Жекова. На фона на почти пропад­налата реколта в района очак­ванията на соб­с­т­вениците на земя за високи ренти не се променят. На прак­тика се доказва твър­дението на повечето земедел­ски произ­водители, че при фор­миране на рен­тата не се спаз­ват икономичес­ките правила и не се раз­п­ределя правилно рис­кът, който през тази стопан­ска година се стовари върху раменете на стопаните. От 50 до 80 % са по-ниски добивите от пшеница в раз­лич­ните общини на Доб­ричка област, уточни още Жекова. Това обаче по никакъв начин не води до намаляване на рен­тата за декар, която по прин­цип е фун­к­ция от добивите, рес­пек­тивно от печал­бата. Статис­тиката показва, че през пос­лед­ните шест години раз­мерът на сумите, давани на арен­додателите, почти не се променят и варират средно от 80 до 91 лв./дка през годините. Ясно е, че една рязка промяна в тези цифри би довела до сериозно нап­режение. Ясно е и още нещо — че печалба през нас­тоящата година от пшеница няма да има. Едва след края на жът­вата към ОД „Земеделие” ще бъдат подадени получените резул­тати и тогава ще проличи какви са пораженията от опус­тошител­ното засушаване и какви са загубите, уточни още Радос­тина Жекова. Как обаче и двете страни в казуса „рента” ще стиг­нат до споразумение, ще стане ясно в края на стопан­с­ката година,пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...