Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Комисията за защита на пот­ребителите, „Активни пот­ребители“ и двете асоциации на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария тръг­наха отново на проверки за качес­т­вото на сиренето и каш­кавалите в магазин­ната мрежа в София. По време на пан­демията те бяха временно преус­тановени, но от днес се възоб­новяват, съоб­щава БГНЕС. По време на пър­вата инс­пек­ция в хипер­мар­кет, намиращ се на бул. „Цар Борис III“. Кон­т­рол­ните органи взеха 6 проби от обекта, чийто резул­тати ще излязат в началото на след­ващата сед­мица. Проверяваме дали има вложени нем­лечни маз­нини или както всички ги наричат палма. Дали отговарят на физико-химичните показатели и дали има замър­сяване с мик­роор­ганизми. За млеч­ните продукти, особено за сиренето и каш­кавала изис­к­ването е да няма сал­монела и стафилококови ентероток­сини. Мик­робиологията ще излезе по същото време, обясни д-р Райна Иванова, екс­перт към Дирек­ция „Кон­т­рол по храните“ към Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните. В отговор на въп­рос колко глоби са със­тавени от началото на годината, д-р Иванова заяви, че от началото на годината, до края на фев­руари, бяхме взели 32 проби и имахме 45 глоби за несъот­вет­с­т­вие на пробите, като каза, че глобите по стария закон варират между 2000 и 4000 лв., а при пов­торно нарушение скачат и се налагат на произ­водителите, а не на тър­гов­с­ката верига. Маг­далена Апос­толова от Асоциация на млекоп­реработ­вателите в Бъл­гария припомни, че от три години съв­мес­тно с БАБХ взимат проби на случаен прин­цип от магазин­ната мрежа. Има нарушения във физико-химията. Най-често има нарушения и в етикетирането, обяви Апос­толова и добави, че от аген­цията не им дават детайлни данни, а само ги инфор­мират в колко от взетите проби има отк­лонения. Според нея, въп­реки това нарушенията като цяло намаляват, защото все повече фирми спаз­ват наред­бата и изис­к­ванията. За пър­вите четири месеца на годината е внесено доста сухо мляко. По неофициални данни количес­т­вото е било повече от 2400 т. Може да си пред­с­тавите за колко мляко става въп­рос, защото един килог­рам се раз­режда с 10 литра вода, обяви тя и добави, че въп­реки това млеч­ните продукти като цяло са произ­ведени от сурово мляко. Апос­толова добави още, че се наб­людава и ръст на цените на стоковата борса — с 2% на сирената, а на каш­кавалите е малко повече. Това е вслед­с­т­вие на увеличението на цените на тока и кон­сумативите. Цените на сухото мляко на бор­сите също скочиха. Има свръх произ­вод­с­тво на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации, комен­тира тя.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...