Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Четири регионални дирек­ции по горите и две лесозащитни стан­ции сключиха договори за изпъл­нение на проекти по под­мярка 8.3 „Предот­в­ратяване на щети по горите от гор­ски пожари, природни бед­с­т­вия и катас­т­рофични събития” от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 “За опаз­ване на горите от пожари” на териториите на регионал­ните дирек­ции по горите Бер­ковица, Благоев­г­рад, Бур­гас и Сливен ще бъдат изг­радени 13 автоматични наб­людателни стан­ции — пожаро-наблюдателни пун­к­тове. С реализирането на проек­тите ще се продължи дей­ността по изг­раж­дане на национална сис­тема за наб­людение, ранно отк­риване и оповес­тяване на въз­ник­нали гор­ски пожари, ще се осигури превен­ция върху хиляди хек­тари гор­ски територии. Наб­людател­ните кули ще бъдат раз­положени в едни от най-пожароопасните райони на териториите на дирек­циите и така, че да осигурят пок­ритие на въз­можно най-голяма площ. За повишаване ефек­тив­ността на преван­тив­ните дей­ности и ограничаване раз­п­рос­т­ранението на вредители и болести, предот­в­ратяване появата на каламитети, осигуряване кон­т­рол на чис­леността на вредителите, лесозащит­ните стан­ции Варна и София ще закупят лабораторно, мониторин­гово и друго специализирано оборуд­ване. Стан­циите ще бъдат осигурени с тех­ника и сред­с­тва, необ­ходими за извър­ш­ване на изс­лед­вания и анализи за по-доброто здравос­ловно със­тояние на горите у нас. Общата стой­ност на инвес­тициите, които ще бъдат нап­равени при реализацията на шестте проекта е близо 6 млн. лв., като цялата сума е предос­тавена по прог­рамата, комен­тира Агро.бг.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...