Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

Живот­новъдите и пчеларите могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сово под­помагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в облас­т­ните дирек­ции на ДФ „Земеделие“, съоб­щиха от прес­служ­бата на Фонда. Пред­виденият бюджет по помощта de minimis за фер­мери, отг­леж­дащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финан­сиране под­лежат стопани, получили под­помагане по схемите за обвър­зано под­помагане за животни за Кам­пания 2019 и подали валидно заяв­ление за дирек­тни плащания за Кам­пания 2020. Став­ките за под­помагане са: • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селек­ционен кон­т­рол; • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави; • до 20 лв. за млечни крави в планин­ски райони; • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници; • до 110 лв. за месодайни крави под селек­ционен кон­т­рол; • до 80 лв. за биволи; • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селек­ционен кон­т­рол; • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планин­ски райони; • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селек­ционен кон­т­рол, извън живот­ните в планин­ски райони. Ресур­сът по минимал­ната помощ de minimis за пчеларите е в раз­мер на 5 милиона лева за 2020 г. Финан­совата под­к­репа ще пок­рие част от раз­ходите на пчеларите при отг­леж­дане на пчел­ните семейс­тва, както и за въз­с­тановяване на загубите им от нис­ките добиви. Под­помагането ще е до 7 лв. на пчелно семейс­тво. По данни от регис­търа на земедел­с­ките стопани през 2020 г., на територията на страната се отг­леж­дат 712 079 пчелни семейс­тва от 6 468 земедел­ски стопани. На официал­ната интер­нет страница на ДФ „Земеделие“ са пуб­ликувани указанията за прилагане на дър­жав­ните помощи, както и образци на докумен­тите за кан­дидат­с­т­ване. За започ­ването на приемите ДФ „Земеделие“ ще инфор­мира чрез кратко съоб­щение (SMS) допус­тимите за под­помагане земедел­ски стопани. Съоб­щението ще бъде изп­ратено от телефонен номер 180080.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...