Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Сушата през стопан­с­ката 2019/2020 г., пред­шес­т­вана от слани, провалиха почти на 100 % посевите с есенни и пролетни кул­тури. Сред­ните добиви, реализирани в Доб­ричка област, са редуцирани с две трети спрямо пред­ход­ните години. Мнозин­с­т­вото от заетите в земеделието в Доб­ру­джа фер­мери без оглед на обема на стопан­с­т­вата имат труд­ности да започ­нат новата стопан­ска година поради липса на парични сред­с­тва за раз­п­лащане с дос­тав­чици на семена, торове и препарати и зап­лащане на прекомерно високите ренти към соб­с­т­вениците на земя. Това се посочва в писмо, изп­ратено до облас­т­ния управител на Доб­рич Красимир Кирилов след заседание на Управител­ния и Кон­т­рол­ния съвет на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители 2006 със седалище в град Генерал Тошево. В документа те нас­тояват за обявяване на природно бед­с­т­вие “суша“ за стопан­с­ката 2019/2020 г. съг­ласно чл.25 от Рег­ламент ЕС/№702/2014 г. на ЕК от 25.06.2014 г. относно дек­лариране на категории помощи в сек­торите на сел­с­кото и гор­с­кото стопан­с­тво и в сел­с­ките райони. Членовете на Асоциацията тър­сят съдейс­т­вие от премиера и от властта за предос­тавяне на без­въз­мез­дна финан­сова помощ за покупка на сер­тифицирани семена, торове и препарати за пред­с­тоящата стопан­ска година. По силата на посочения по-горе Рег­ламент тази помощ не се нуж­дае от одоб­рение от ЕК, се казва още в пис­мото. За голяма част от заетите доб­ру­джанци в сек­тора същес­т­вува сериозна зап­лаха от фалити и невъз­мож­ност за залагане на новата продук­ция през стопан­с­ката 2020/2021 г., алар­мират още зър­ноп­роиз­водителите.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...