Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Стартира плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

В рам­ките на прес­тоя ще бъдат изпъл­нени планираните ремон­тни дей­ности, профилак­тика на оборуд­ването и на сис­темите на блока. Реак­торът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за след­ващата, 26-а поред, горивна кам­пания. Ще продължи осъщес­т­вяването на дей­ности и модификации, свър­зани с дъл­гос­роч­ната екс­п­лоатация на блока. Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спаз­ване на преван­тив­ните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Допус­кането до работ­ните места се извър­шва след кон­т­рол на телес­ната тем­пература, по време на работа задъл­жително се изпол­з­ват лични защитни сред­с­тва, работ­ните и санитар­ните помещения редовно се дезин­фек­цират и пос­тоянно се под­държа висока хигиена. Нап­равени са промени в организацията на работ­ното време на смен­ния пер­сонал, целящи ограничаване на кон­так­тите и под­дър­жане на социална дис­тан­ция. В ремон­т­ната кам­пания като подиз­пъл­нители ще вземат учас­тие и вън­шни организации. Тех­ните служители, които не са с пос­тоянно работно място на площад­ката, ще бъдат допус­кани в цен­т­ралата след пред­с­тавяне на отрицателен PCR-тест, нап­равен до 72 часа преди започ­ване на дей­ността. Целта е опаз­ване на здравето на работещите, осигуряване на безопас­ната екс­п­лоатация на ядрените мощ­ности и гаран­тиране на надеж­дни и стабилни енер­гийни дос­тавки в пред­с­тоящия есенно-зимен период. Пред­вижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на месец октом­ври. Пети блок на АЕЦ „Коз­лодуй“ работи с пълно натовар­ване на мощ­ността.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...