Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

800 млн. евро загуби за туризма ни заради Ковид-19

Държавата „отсъства“ в решаването на проблемите в бранша през първите 6 месеца на кризата приходи

Кризата, причинена от коронавируса, лишава бъл­гар­с­кия туризъм от приб­лизително 800 млн. евро, съоб­щава investor.bg, цитирайки анализ на Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) за предиз­викател­с­т­вата пред туризма у нас в кон­тек­ста на Covid-пандемията. Пан­демията е под­ложила на без­п­рецеден­тен натиск турис­тичес­ката индус­т­рия в Бъл­гария. За месеците на блокадите — април, май, юни, още преди старта на актив­ния летен сезон, сривът е с над 90 на сто и при реализираните нощувки, и при броя на пренощували лица. До момента общият спад в тър­говията, хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото е 18% спрямо нивата през 2019 г., като най-силно са засег­нати общините, които раз­читат на прив­личане на чуж­дес­т­ранни туристи. Там е кон­цен­т­рирана загубата на работни места. Бъл­гар­с­ките туристи не може да ком­пен­сират загубите от лип­ващите чуж­денци това лято на Чер­номорието, показва анализът. Що се отнася до зим­ния туризъм в Бъл­гария, то той е с много по-ниски показатели от лет­ния, дори и без криза. По тази причина, въп­реки мер­ките, не може да се очаква приходите от зим­ните курорти да ком­пен­сират загубите от лет­ните (особено пред­вид факта, че към момента Авс­т­рия не планира да зат­варя своите ски курорти), отчита се в анализа. Според екс­пер­тите зимно-пролетният кон­ферен­тен и биз­нес туризъм е въз­можна свободна пазарна ниша към момента, но за целта трябва да се подоб­рят условията за път­ничес­кия въз­душен тран­с­порт и да се овладее инф­лацията при този тип услуги. Анализът кон­с­татира, че дър­жавата „отсъс­тва“ в решаването на проб­лемите в туризма през пър­вите 6 месеца на кризата (март-август) — мяр­ката 60/40 не работи ефек­тивно в туризма, където има много сезонни работ­ници в големите хотел­ски ком­п­лекси от една страна, и много неп­латени семейни работ­ници в къщите за гости и мал­ките семейни хотели, които фак­тически нямат трудов договор. Според анализаторите намаляването на ДДС за рес­торан­тите не е ефек­тивно спрямо пот­ребител­с­ките цени, но това може да е час­тичен ефект от сивите дей­ности в сек­тора. Ако има нова вълна от Covid-19 през декем­ври анализаторите препоръч­ват да се намери решение за редуциран капацитет, но да не се зат­варят хотелите, защото декем­в­рийс­ките праз­ници са най-голямата въз­мож­ност да се ком­пен­сират поне малко загубите, така че да се дочака след­ващият сезон и да могат да се обс­лужат кредитите.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...